71 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 consolidatie betrokken volgens de integrale consolidatiemethode op basis van uniforme waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen. Intragroep vorderingen en schulden alsmede onderlinge transacties binnen de groep en niet-gerealiseerde resultaten binnen de groep worden bij de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd. Nieuwe groepsmaatschappijen worden in de consolidatie opgenomen vanaf het moment dat AFC Ajax NV beslissende zeggenschap over de vennootschap kan uitoefenen. De geconsolideerde buitenlandse groepsmaatschappij is: - Ajax Cape Town Ltd, Kaapstad, Zuid Afrika: voetbalclub (deelname 51%) Indien het aandeel van een minderheidsaandeelhouder in een verlies en/of in rechtstreekse negatieve vermogensmutaties groter is dan diens belang in het vermogen, dient het verschil ten laste van de minderheidsaandeelhouder te worden gebracht ook indien dit in een negatief saldo minderheidsbelang resulteert. AFC Ajax NV heeft een lidmaatschap in Coöperatieve Contractpartners XXVI U.A. De leden van de coöperatie zijn te onderscheiden in een A-lid, zijnde AFC Ajax NV en een B-lid, zijnde Stern Partners B.V. De coöperatie heeft als doel het ten minste kostendekkend (laten) beheren en/of financieren van het wagenpark van het A-lid. Beide leden hebben op de algemene vergadering één stem met dien verstande dat het B-lid vijfmaal zoveel stemmen als het A-lid uitbrengt. Gezien het geringe belang en het niet beschikken over beslissende zeggenschap door AFC Ajax NV zijn de financiële gegevens van Coöperatieve Contractpartners XXVI U.A. niet in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen. Mogelijke financiële risico's die kunnen voortkomen uit het lidmaatschap worden door AFC Ajax NV als klein ingeschat. Vreemde valuta De resultaten en financiële positie worden weergegeven in euro, zijnde de functionele valuta van AFC Ajax NV, en de rapporteringsvaluta voor de geconsolideerde jaarrekening. Balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende koersen. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. De omrekening van de activa en passiva van de buitenlandse groepsmaatschappij geschiedt tegen de per balansdatum geldende valutakoers. De winst- en verliesrekening van de buitenlandse groepsmaatschappij wordt omgerekend tegen de gemiddelde valutakoers in het boekjaar. De bij de omrekening ontstane verschillen worden ten gunste of ten laste van de reserve omrekeningsverschillen in het eigen vermogen gebracht. Deze omrekeningsverschillen worden bij afstoting verwerkt in de winst- en verliesrekening. De volgende valutakoersen zijn gehanteerd: Gemiddelde valutakoers Valutakoers per balansdatum 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 Zuid-Afrikaanse Rand 0,062291 0,064863 0,06201 0,06257 Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de gemiddelde koers. Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en betalingen uit hoofde van rente en winstbelastingen worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. In het kasstroomoverzicht worden de werkelijke kasstromen in het boekjaar uit hoofde van (des)investeringen in immateriële, materiële en financiële vaste activa opgenomen. Door uitgestelde ontvangsten en betalingen in verband met deze posten sluiten de hiervoor in het kasstroomoverzicht opgenomen mutaties niet rechtstreeks aan op de mutaties in de daarmee samenhangende posten in de balans. De werkelijke kasstroom met betrekking tot investeringen in vergoedingssommen bedraagt EUR 71,7 miljoen (2017/2018 EUR 53,2 miljoen) en wordt berekend door de investeringen in vergoedingssommen van EUR 116,6 miljoen (2017/2018 EUR 65,5 miljoen) te verminderen met de mutatie in de lang- en kortlopende verplichtingen inzake vergoedingssommen van EUR 45,4 miljoen (2017/2018 EUR 12,8 miljoen) en te vermeerderen met de direct ten laste van het resultaat gebrachte transferkosten van EUR 0,5 miljoen (2017/2018 EUR 0,5 miljoen) zoals de betaalde opleidingsvergoedingen voor niet-contractspelers. De werkelijke kasstroom uit desinvesteringen vergoedingssommen bedraagt EUR 76,5 miljoen (2017/2018 EUR 44,6 miljoen). De werkelijke kasstroom wordt berekend door de totale bruto opbrengsten uit hoofde van transfersommen van EUR 79,4 miljoen (2017/2018 EUR 45,5 miljoen) te verminderen met de mutatie in de lang- en kortlopende vorderingen van EUR 27,2 miljoen (2017/2018 EUR 5,9 miljoen) en te vermeerderen met de mutatie in de verplichtingen inzake verkochte spelers van EUR 22,7 miljoen (2017/2018 EUR 4,4 miljoen), waaronder het aandeel in transfersommen van derden bij verkoop van spelers, en te vermeerderen met de direct ten

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 75