70 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 variabele inkomsten in een contract rekening gehouden op het moment dat de bijbehorende voorwaarden daadwerkelijk zijn vervuld. Het deel van deze inkomsten dat wordt toegerekend aan de reeds verstreken contractperiode wordt cumulatief verantwoord op het moment dat een hoge mate van zekerheid is verkregen dan wel dat de voorwaarden zijn vervuld. Het restant wordt naar rato verantwoord in de nog resterende contractperiode. Onder IAS 18 werden deze variabele inkomsten volledig ten gunste van het resultaat van het betreffende boekjaar verantwoord. De verwerking van IFRS 15 met terugwerkende kracht naar de ingangsdata van de betreffende partnershipovereenkomsten heeft in de balans geleid tot een afname van de overige reserves in het eigen vermogen van EUR 0,6 miljoen (per 30 juni 2018 EUR 1,7 miljoen) en een toename van de kortlopende verplichtingen met dezelfde bedragen als gevolg van uitgestelde inkomsten. De verantwoording van uitgestelde inkomsten en nieuwe variabele inkomsten in 2018/2019 heeft per saldo geleid tot een toename van de omzet uit partnerships met EUR 0,1 miljoen (2017/2018 EUR 1,0 miljoen). Bij de analyse van de contracten inzake business-seats en skybox-plaatsen is één prestatieverplichting geïdentificeerd, namelijk toegang tot de wedstrijden gedurende het gehele seizoen. De toegang tot de wedstrijden wordt bij de levering door AFC Ajax NV genoten door de klant. Dit houdt in dat de opbrengsten over een periode worden verantwoord op basis van de input methode waarbij de opbrengsten business-seats en skybox-plaatsen worden toegerekend naar rato van het aantal gespeelde thuiswedstrijden. Bij deze toerekening aan de wedstrijden wordt uitgegaan van een inschatting van het totaal aantal te spelen thuiswedstrijden. Voor deze inschatting worden alleen die wedstrijden meegenomen waarvan met een hoge mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat deze wedstrijden ook zullen worden gespeeld. Deze opbrengsten werden onder IAS 18 lineair verdeeld over het boekjaar. Op de halfjaarverslaggeving is het effect een toename van de opbrengsten business-seats en skybox-plaatsen en lagere kortlopende verplichtingen voor hetzelfde bedrag. Omdat de prestatieverplichting in een seizoen volledig wordt vervuld heeft de verantwoording van de opbrengsten business-seats en skybox-plaatsen onder IFRS 15 voor het gehele boekjaar geen impact op de verslaggeving van AFC Ajax NV. IFRS 16 De standaard IFRS 16 - Leases is de nieuwe standaard voor de verslaggeving inzake leaseovereenkomsten en vervangt daarmee IAS 17. Deze standaard is goedgekeurd door de Europese commissie maar nog niet van toepassing op het boekjaar 2018/2019 en daarom ook nog niet (vervroegd) toegepast door AFC Ajax NV. Onder IFRS 16 moeten huurders voor gehuurde gebouwen, bedrijfsauto's en overige bedrijfsmiddelen een gebruiksrecht en de contante waarde van de leaseverplichtingen op de balans verantwoorden. Dit zal leiden tot een hoger balanstotaal en een lagere solvabiliteit. In de winst- en verliesrekening worden de huurkosten onder IFRS 16 verantwoord als afschrijvingskosten en interestkosten. Hierdoor zal het bedrijfsresultaat toenemen. Voor kortlopende leaseovereenkomsten met een maximale looptijd van 12 maanden en leaseovereenkomsten voor activa met een geringe waarde gelden vrijstellingen. De leaseovereenkomsten worden geactiveerd gedurende de looptijd van niet-opzegbare perioden waarbij alleen rekening is gehouden met verlengingsopties indien deze als redelijk zeker zijn geïdentificeerd. Bij de verwerking van de overgang naar IFRS 16 in 2019/2020 zal gebruik worden gemaakt van de aangepaste retrospectieve methode waarbij het gebruiksrecht en de contante waarde van de leaseverplichtingen aan elkaar gelijk zijn. Bij eerste toepassing van deze standaard in 2019/2020 is de verwachte financiële impact op de balans voor het gebruiksrecht en de leaseverplichtingen ongeveer EUR 150 miljoen en heeft voor 96% betrekking op de huurverplichtingen aangegaan met de Johan Cruijff ArenA. De beginbalans per 1 juli 2019 van de overige reserves in het eigen vermogen zal worden aangepast met de financiële impact. De vergelijkende cijfers zullen niet worden aangepast. De verwachte financiële impact in de winst- en verliesrekening van 2019/2020 bedraagt ongeveer EUR 0,9 miljoen aan extra lasten. Voor een toelichting van de verplichtingen uit de huidige huurovereenkomsten en operationele leaseverplichtingen, waarbij wordt uitgegaan van niet-opzegbare perioden, wordt verwezen naar de niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten op pagina 91. Segmentatie Ajax kent slechts één operationeel segment, zijnde voetbal. De directie, verantwoordelijk voor de toewijzing van middelen en de beoordeling van de prestaties, ontvangt de financiële informatie van Ajax als één geheel. KNVB licentie Toen in mei 1998 de huidige structuur van Ajax ontstond, kon op basis van de regelgeving binnen de KNVB alleen aan verenigingen en stichtingen een licentie worden verleend om deel te nemen aan de diverse voetbalcompetities. Het Bestuur Betaald Voetbal van de KNVB heeft toen een besluit genomen dat een accordering inhoudt van de volgende opzet: De Vereniging Amsterdamsche Footballclub 'Ajax', Amsterdam blijft licentiehouder, terwijl AFC Ajax NV haar middelen beschikbaar stelt om het de Vereniging mogelijk te maken van de licentie gebruik te maken. De lasten en lusten zijn echter geheel voor AFC Ajax NV. Grondslagen voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van AFC Ajax NV en van groepsmaatschappijen waarin AFC Ajax NV direct of indirect meer dan de helft van het stemgerechtigde kapitaal houdt of waarin AFC Ajax NV op grond van aanvullende regelingen beschikt over de beslissende zeggenschap ter zake van het bestuur en het financiële beleid. AFC Ajax NV heeft zeggenschap over een groepsmaatschappij indien zij op basis van haar betrokkenheid bij de groepsmaatschappij is blootgesteld aan, dan wel recht heeft op, variabele rendementen en het vermogen heeft die rendementen te beïnvloeden aan de hand van haar zeggenschap over de groepsmaatschappij. De activa, passiva, resultaten en kasstromen van deze groepsmaatschappijen zijn in de

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 74