69 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 De certificaten van een aandeel in Stadion Amsterdam NV worden onder IFRS 9 gewaardeerd tegen de reële waarde waarbij een eventuele waardeverandering direct wordt verwerkt in het eigen vermogen. De certificaten van een aandeel in Stadion Amsterdam NV worden onder IAS 39 gewaardeerd tegen kostprijs. Bij de waardering van de certificaten tegen reële waarde is na een interne analyse vastgesteld dat deze reële waarde kan worden gelijkgesteld aan de kostprijs. Voor een toelichting op deze financiële vaste activa wordt verwezen naar pagina 82. De beleggingsportefeuille is opgenomen tegen reële waarde waarbij eventuele waardeveranderingen worden verwerkt in het resultaat. Voor de vorderingen op debiteuren wordt de mogelijkheid van een kredietrisico beoordeeld op twee te onderscheiden categorieën, namelijk debiteuren inzake vergoedingssommen en overige debiteuren. De debiteuren inzake vergoedingssommen betreffen korte en lange termijn vorderingen uit de verkoop van spelers en deze post bedraagt per 30 juni 2019 EUR 86,4 miljoen. Ten aanzien van deze categorie hanteert AFC Ajax NV een beleid waarbij afdoende zekerheid wordt verlangd door middel van bankgaranties, garanties van derden en kredietverzekeringen. Daarbij hanteert AFC Ajax NV interne procedures om de kredietwaardigheid van de zekerheidsstellingen vast te stellen. Het eventuele restrisico op verwachte kredietverliezen tendeert naar nihil. De overige debiteuren betreffen korte en lange termijn vorderingen van handelsdebiteuren uit hoofde van partnerships, stakeholders, merchandising en media en deze post bedraagt per 30 juni 2019 EUR 6,0 miljoen. AFC Ajax NV beoordeelt de mogelijke kredietverliezen op de overige debiteuren volgens de vereenvoudigde benadering onder IFRS 9 toepasbaar voor handelsdebiteuren zonder een significante financieringscomponent. De verwachte kredietverliezen vloeien voort uit een inschatting van de kans op mogelijke wanbetaling (default events) waarbij voor het berekenen van de hoogte van de kredietverliezen wordt uitgegaan van de boekwaarde en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen. AFC Ajax NV beoordeelt de kredietwaardigheid van de overige debiteuren op individueel niveau. De verwachte kredietverliezen worden vanaf het moment van opname van de overige debiteuren in de balans opgenomen. Op basis van de opbouw van de debiteurenportefeuille is het, na een interne analyse, de inschatting van AFC Ajax NV dat het risico op verwachte kredietverliezen naar nihil tendeert. Indien er concrete aanwijzingen zijn van oninbaarheid van debiteuren worden de betreffende debiteuren volledig voorzien en wordt deze voorziening in mindering gebracht op het openstaande debiteurensaldo. De verstrekte leningen voor een bedrag van EUR 10,7 miljoen per 30 juni 2019 worden gewaardeerd tegen kostprijs. De overige kortlopende vorderingen van EUR 6,2 miljoen per 30 juni 2019 bestaan voornamelijk uit kortlopende aflossingstermijnen van verstrekte leningen en nog te ontvangen inkomsten en worden eveneens gewaardeerd tegen kostprijs. Voor deze vorderingen wordt bij de berekening van de verwachte kredietverliezen uitgegaan van de boekwaarde en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen. De overige vorderingen onder financiële vaste activa van EUR 1,1 miljoen per 30 juni 2019 betreffen vooruitbetaalde kosten waardoor een kredietverlies niet van toepassing is. Voor de resterende activa, betreffende de financiële instrumenten die worden gewaardeerd tegen reële waarde, is het verwachte kredietrisico reeds ingesloten bij de bepaling van deze reële waarde. IFRS 15 IFRS 15 is de nieuwe standaard voor de verslaggeving inzake omzet van contracten met klanten en vervangt daarmee IAS 18. AFC Ajax NV heeft de vijf stappen van IFRS 15, zijnde identificeren van een contract, identificeren van de prestatieverplichting in het contract, vaststellen van de transactieprijs, alloceren van de transactieprijs aan de prestatieverplichting en het verantwoorden van de omzet, doorlopen en geanalyseerd. Bij de verwerking van de overgang naar IFRS 15 in 2018/2019 is gebruik gemaakt van de volledige retrospectieve methode waarbij ook de vergelijkende cijfers zijn aangepast. De toepassing van IFRS 15 heeft in de winst- en verliesrekening voornamelijk een impact op de verantwoording van variabele elementen in de omzet uit partnerships en de opbrengsten business-seats en skybox-plaatsen. Bij de analyse van de contracten inzake partnerships is één prestatieverplichting geïdentificeerd, namelijk het verlenen van associatierechten. Partners hebben een samenwerking met Ajax en mogen zich ten behoeve van hun bedrijfsvoering en merk openlijk associëren met Ajax. De omzet wordt verantwoord over een periode omdat de associatierechten door de partner worden ontvangen en genoten gedurende de gehele looptijd van het contract. De vaste inkomsten in een contract, zijnde de vastgestelde transactieprijs bij het begin van het contract, worden op basis van de output methode lineair (over een periode) toegerekend aan alle contractjaren. Voor de variabele inkomsten in een contract wordt een inschatting gemaakt van het meest waarschijnlijke bedrag dat met een hoge mate van zekerheid kan worden gerealiseerd. Op het moment dat deze hoge mate van zekerheid is verkregen, verhoogt dit de transactieprijs, en worden deze variabele inkomsten verantwoord. Indien er vooraf geen hoge mate van zekerheid is verkregen dan wordt met de

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 73