Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 68 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 Algemeen De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld conform de International Financial Reporting Standards (IFRS) en de interpretaties daarvan, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie en Titel 9 Boek 2 BW. De in deze toelichting opgenomen bedragen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betrekking op de geconsolideerde cijfers. De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld in euro, de functionele valuta van AFC Ajax NV. De geconsolideerde jaarrekening van 2018/2019 van AFC Ajax NV, gevestigd te Amsterdam met KvK-nummer 33302453, is door de directie opgemaakt en behandeld in de vergadering van de Raad van Commissarissen. Deze jaarrekening dient nog te worden goedgekeurd door de aandeelhouders. Deze goedkeuring is geagendeerd voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 november 2019. Activiteiten AFC Ajax NV heeft de activiteiten voortgezet van de Vereniging Amsterdamsche Footballclub 'Ajax', Amsterdam fde Vereniging"). De onderneming van de Vereniging is ingebracht in AFC Ajax NV zulks met uitzondering van de KNVB licentie. De vennootschap is op 1 mei 1998 opgericht. De onderneming wordt vanaf 1 januari 1998 voor rekening en risico van AFC Ajax NV gedreven. Het statutaire boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De aandelen van de vennootschap zijn ter beurze genoteerd aan Euronext te Amsterdam. Vergelijkende cijfers De jaarrekening van de vennootschap heeft betrekking op het boekjaar dat loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019. Als vergelijkende cijfers zijn opgenomen de cijfers van het boekjaar van de vennootschap dat loopt van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Wijziging in waarderingsgrondslagen AFC Ajax NV evalueert van tijd tot tijd de verwerking en presentatie van haar transacties. Als onderdeel hiervan heeft AFC Ajax NV een analyse gemaakt van de presentatie van vooruitgefactureerde kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het volgende boekjaar en pas na balansdatum een contractuele verplichting of vordering worden. Deze werden tot en met boekjaar 2017/2018 bruto gepresenteerd. Hierbij werden zowel aan de activa- als de passivazijde van de balans de vooruitgefactureerde bedragen opgenomen. Om beter aan te sluiten met de IFRS-verslaggevingsregels worden deze bedragen per boekjaar 2018/2019 netto gepresenteerd. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers van 2017/2018 hiervoor aangepast. Nieuwe of gewijzigde International Financial Reporting Standards (IFRS) De waarderingsgrondslagen in deze jaarrekening zijn verder consistent met de waarderingsgrondslagen toegepast in het boekjaar 2017/2018. Nieuwe IFRS-standaarden die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en van toepassing zijn vanaf het boekjaar 2018/2019 betreffen IFRS 9 - Financiële instrumenten en IFRS 15 - Opbrengsten van contracten met klanten. IFRS 9 IFRS 9 is de nieuwe standaard voor de verslaggeving inzake financiële instrumenten en vervangt daarmee IAS 39. De toepassing van IFRS 9 heeft geen impact gehad op de verslaggeving van AFC Ajax NV. De toetsing van de financiële instrumenten verschilt tussen IFRS 9 en IAS 39. Onder IFRS 9 dienen de financiële instrumenten aan twee testen te worden onderworpen, zijnde de Business Model test en de SPPI test om te bepalen welke waarderingsgrondslag van toepassing is. De doelstelling van de Business Model test is om vast te stellen of activa alleen worden aangehouden om kasstromen te genereren of om kasstromen te genereren en vervolgens tot verkoop over te gaan. Bij de SPPI test wordt bepaald of het financiële instrument kasstromen genereert die uitsluitend betalingen van de hoofdsom en rente zijn. AFC Ajax NV heeft na de uitvoering van de Business Model test geconcludeerd dat het merendeel van de vorderingen zich classificeren als activa die worden aangehouden om kasstromen te genereren. Bij de SPPI test die daarop volgt is vastgesteld dat deze financiële instrumenten uitsluitend kasstromen genereren die bestaan uit betalingen van de hoofdsom en de rente en dat de vorderingen op kostprijs dienen te worden gewaardeerd. Incidenteel vindt er een verkoop van een vordering plaats aan een financieringsmaatschappij. De waardering van een dergelijke vordering wordt opgenomen tegen reële waarde. In het boekjaar 2018/2019 is een vordering verkocht aan een financieringsmaatschappij, waarvoor wordt verwezen naar pagina 84.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 72