Geconsolideerd kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten 48.465 (24.622) 66 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen 34.266 (12.202) Aanpassingen voor: Afschrijvingen op vaste activa (26) 3.792 3.175 Veranderingen in werkkapitaal (Toe)/afname vorderingen 1.460 7.782 (Toe)/afname voorraden 1.134 (2.071) Toe/(af)name kortlopende verplichtingen 7.416 (8.362) Kasstroom uit bedrijfsoperaties (vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen) 48.068 (11.678) Ontvangen rente 375 426 Betaalde rente (4) (6) Betaalde winstbelastingen 26 (13.364) Investeringen in vergoedingssommen (71.703) (53.228) Investeringen in overige immateriële vaste activa (205) (201) Investeringen in materiële vaste activa (5.653) (8.867) Investeringen in financiële vaste activa (138) (8.857) Investeringen in effecten - (411) Desinvesteringen vergoedingssommen 76.536 44.645 Desinvesteringen materiële vaste activa 43 64 Desinvesteringen financiële vaste activa 2.097 494 Desinvesteringen effecten 260 - Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.237 (26.361) Mutatie langlopende verplichtingen 3 (5) Dividend - (1.188) Kasstroom uit financieringsactiviteiten 3 (1.193) Toe/(af)name geldmiddelen 49.705 (52.176) Mutatie overzicht geldmiddelen Geldmiddelen openingsbalans (10) 12.190 64.499 Toe/(af)name geldmiddelen 49.705 (52.176) Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 76 (133) Geldmiddelen eindbalans (10) 61.971 12.190

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 70