63 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 BEDRAGEN x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal (11) Agio (12) Reserve omrekeningsverschillen (13) Overige reserves (14) Onverdeeld resultaat boekjaar (15) Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap Niet-controlerend belang 8.250 101.120 (1.035) 49.297 51.919 209.551 449 8.250 101.120 (1.018) 47.108 2.189 157.649 640 210.000 158.289 Langlopende verplichtingen Belastinglatenties (16) Kredietinstellingen (17) Overige schulden (18) 17.098 19 38.289 9.442 16 10.865 55.406 20.323 Kortlopende verplichtingen Crediteuren (19) Kredietinstellingen (17) Belastingen en premies sociale verzekeringen (20) Overige schulden (21) Overlopende passiva (22) 47.547 19 18.265 35.369 20.574 21.019 9 6.859 13.524 39.734 121.774 81.145 Totaal passiva 387.180 259.757

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 67