59 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 van management en organisatie, budgetresultaat, algehele coördinatie en communicatie en die deels verband houdt met de sportieve prestaties van het eerste elftal. De RvC stelde vast dat de doelstellingen zijn behaald. Daarom besloot de raad een variabele beloning 2018-2019 aan Edwin van der Sar toe te hennen van 200.000 voor het volledig behalen van de doelstellingen opheteigen beleidsterrein en 550.000 voor het behalen van sportieve doelstellingen. Voor Mare Overmars geldt een variabele beloning die deels verband houdt met de sportieve prestaties van het eerste elftal en deels verband houdt met vooraf vastgestelde doelen op het gebied van management en organisatie, het budget spelersbeleid en transferzahen. De RvC stelde vast dat de doelstellingenzijn behaald. Daarom besloot de raad een variabele beloning 2018-2019 aan Mare Overmars toe te hennen van 75.000 voor het volledig behalen van de doelstellingen op het eigen beleidsterrein en 600.000 voor het behalen van sportieve doelstellingen. Voor seizoen 2019-2020 is een nieuwe managementovereenhomst voor een periode van vijfjaar afgesloten met inbegrip van een retentiebonus welhe is vooruitbetaald in 2018-2019. Voor Jeroen Slop geldteen variabele beloning voor het realiseren van doelstellingen op het gebied van management, budgettering en rapportages. De RvC stelde vast dat de doelstellingen zijn gerealiseerd. Daarom besloot de raad een variabele beloning voor het jaar 2018-2019 aan Jeroen Slop toe te hennen van£ 50.000 voor het volledig behalen van de doelstellingen op het eigen beleidsterrein. Daarnaast is aan Jeroen Slop een beëindigingsvergoeding betaald van 986.000. 2017-2018 Totale beloning Edwin van der Sar: Totale loonsom Ajax gedeeld door aantal fte's: Pay ratio: 2018-2019 Totale beloning Edwin van der Sar: Totale loonsom Ajax gedeeld door aantal fte's: Pay ratio: 980.000 52.836.000/998= 117.938 9,07 1.165.000 92.172.000/991= 209.007 5,57 De sportieve successen in hetverslagjaar hebben gezorgd voor een forse verhoging van de variabele beloning, zowel bij de bestuursvoorzitter als bij de werhnemers - in het bijzonder bij de spelers en de technische staf. Wat betreft de ontwihheling van de pay ratio han worden vastgesteld dat de interne beloningsverhouding in het verslagjaar enigszins is veranderd ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor een overzicht van de betaalde beloning van dit verslagjaar verwijzen we u naar de door de wet voorgeschreven informatie over beloning op pagina 99 van het jaarverslag. Voor Rutger Arisz geldt een variabele beloning die deels verband houdt metvoorafvastgestelde doelen op het gebied van de operationele zahen en die deels verband houdt met de sportieve prestaties van het eerste elftal. De RvC stelde vast dat de doelstellingen gedeeltelijh zijn gerealiseerd. Daarom besloot de raad een variabele beloning 2018-2019 aan Rutger Arisz toe te hennen van£ 37.500. Daarnaast is aan Rutger Arisz een beëindigingsvergoeding betaald van 925.000. Ajax wenst een andere invulling te geven aan de functies van financieel directeur en operationeel directeur en heeft derhalve, met wederzijds goedvinden, de managementovereenhomsten beëindigd. Bij hetvaststellen van de zogeheten pay ratio, de verhouding tussen de beloning van de bestuursvoorzitter en de gemiddelde Ajax werhnemer, zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. Enerzijds de in het verslagjaar voor Edwin van der Sar vastgestelde totale beloning bestaande uit managementfee, bonussen, vahantiegeld en pensioen. Anderzijds het in het verslagjaar vastgestelde totaalbedrag (geconsolideerd) aan lonen, salarissen, sociale lasten, pensioenlasten - gedeeld door het totaal aantal personeelsleden (aantal fte's, geconsolideerd).

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 63