57 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 LEO VAN WIJK, PETER MENSINO.LEEN MEIJAARD, ERNST LIGTHART, DANNY BLIND voldoende tijd vrijmaben voor hun taben en de belangen van de vennootschap. De aanwezigheidsscore voor de vergaderingen tussen de RvC en de directie was ditverslagjaar 93,33%. De individuele scores van de commissarissen: Meijaard 100%, Blind 83,33%, Ligthart 100%, Mensing 83,33%, Van Wijb 100%. Auditcommissie De auditcommissie vergaderde ditverslagjaar drie beer. Zowel de financieel directeur als het hooFd van de aFdeling controlling woonden drie vergaderingen van de auditcommissie bij. De externe accountant was twee beer aanwezig. De leden van deze commissie beschibben over de bennis en ervaring om toezicht te houden op de cijFers en het risicoprofiel van de vennootschap. De auditcommissie besprab in de bijeenbomsten onder andere de (halF)jaarcijFers, aspecten van het risicomanagement en het adequaat Functioneren van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Oob zijn onderwerpen als de meerjarenbegroting, het jaarbudget, het KNVB-licentiesysteem en de UEFA-regels inzabe Financial Fair Play aan de orde geweest. In de AVA van 16 november 2018 werd Deloitte Accountants benoemd tot accountant van de vennootschap belast met het onderzoeb naar de jaarrebening over het boebjaar 2018-2019. De beoordeling inzabe het Functioneren van de accountant en de evaluatie van de wederzijdse samenwerbing wordt als onderwerp geagendeerd bij de auditcommissie vergadering waar het auditplan, de belangrijbste observaties, het accountantsverslag (met inbegrip van de toetsing van de ona^ianbelijbheid), de jaarrebening en de controleverblaring worden besproben. De RvC beoordeelde oF er behoeFte is aan een interne auditor. Opdit moment vervullen de financial controllers van Ajax deze taab, naar volle tevredenheid. Zowel de auditcommissie als de RvC concluderen daarom dat een interne auditor op dit moment niet nodig is. Beloningscommissie De beloningscommissie vergaderde ditverslagjaar vier beer. Daarbij bwam onder andere de vaste beloning van de bestuurders aan de orde, de variabele beloning, de bijbehorende prestatiecriteria en een beoordeling in hoeverre aan de prestatiecriteria is voldaan. De beloningscommissie vergeleeb de beloningen met het beleid dat bij Ajax geldt, wat is vastgesteld door de AVA. Oob maabte de beloningscommissie vooraF scenarioanalyses over de beloningen en beeb daarbij naar de beloningsverhoudingen binnen de onderneming. Selectie- en benoemingscommissie De selectie- en benoemingscommissie vergaderde dit verslagjaar drie beer. Zij bespraben onder andere de samenstelling van de RvC en van de directie, in het bijzonder de benoeming van Susan Fenderinb. Corporate governance Ajax voldoet aan de meeste bepalingen van de Nederlandse corporate governance code. Aan een blein aantal bepalingen van de code voldoen we niet. De motivatie hiervoor staat op pagina 37 van dit jaarverslag. De RvC ziet er daarnaast op toe dat Ajax jaarlijbs in de algemene vergadering van aandeelhouders verantwoording afiegt over de naleving van de code. Dankwoord De RvC danbt de directie, medewerhers en vrijwilligers voor de toewijding en inzet in hetverslagjaar. De RvC van AFC Ajax NV Feen Meijaard Feo van Wijb Danny Blind Ernst Figthart Peter Mensing Amsterdam, 27 september 2019

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 61