Verslag van de Raad van Commissarissen Het verslagjaar 2018-2019 56 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 Aan de aandeelhouders van AFC Ajax NV Tijdens het boekjaar 2018-2019 vervulde de raad van commissarissen (RvC) zijn taak met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de vennootschap. Daarnaast hield de RvC toezicht op het door de directie gevoerde beleid en gaf het de directie advies. Jaarverslag en bestemming resultaat De RvC biedt hierbij het jaarverslag aan, waarin de jaarrekening over het boekjaar 2018-2019 en het directieverslag zijn opgenomen. Deze zijn opgesteld door de directie en goedgekeurd door de RvC op 27 september 2019. De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants BV. De goedkeurende verklaring van de accountant is opgenomen op pagina 110 van dit jaarverslag. De RvC beveelt de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) aan de jaarrekening vast te stellen en overeenkomstig het voorstel van de directie, uit het positieve resultaat van 6 51,9 miljoen een dividend uit te keren van 6 0,25 per gewoon aandeel. Samenstelling raad van commissarissen, onafoanhelijhheid en beloning De RvC bestond in het verslagjaar uit Leo van Wijk, Danny Blind, Ernst Ligthart, Leen Meijaard en Peter Mensing. Leo van Wijk gaf aan het einde van de AVA op 16 november 2018 de voorzittershamer over aan Leen Meijaard. Ajax is Leo van Wijk veel dank verschuldigd voor het vervullen van zijn taken als voorzitter. Overeenkomstig het roostervan aftreden (ook terug te vinden op de website van Ajax) zijn de commissarissen Van Wijk, Meijaard en Mensing aftredend in 2019, is Ligthart aftredend in 2020 en is de Blind aftredend in 2021. Overeenkomstig de profielschets van de RvC streeft Ajax naar een samenstelling van de raad die voorziet in deskundigheid, ervaring en expertise op een aantal specifieke terreinen. De RvC meentdatdaaraan op eenadeguate manier wordt voldaan. Ook streeft Ajax naar een zodanige samenstelling dat de commissarissen kritisch en onaTiankelijk van elkaar functioneren, onaTiankelijk van dedirectieen zonder enig persoonlijk belang. Alle commissarissen zijn onaTiankelijk zoals bedoeld in best practice bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9 van de Nederlandse corporate governance code. Ajax is een voorstander van diversiteit. Dit geldtvoor deman- vrouwverhouding in het bestuur van de onderneming. Bij iedere vacature in de directie en in de RvC zoeken we nadrukkelijk en actief naar passende vrouwelijke kandidaten. In de RvC is nog geen vrouw benoemd, in de directie wel. Susan Lenderink is op 1 juli 2019 gestart met haar werkzaamheden voor Ajax als financieel directeur. Commissarissen bij Ajax ontvangen geen beloning. Vergaderingen van de raad van commissarissen en andere activiteiten In het verslagjaar vergaderde de RvC 6 keer regulier met de directie. In de vergaderingen werden de volgende onderwerpen besproken: de strategie en het beleidsplan, de sportieve en financiële resultaten, de meerjarenbegroting en het jaarbudget, de corporate governance, de voornaamste risico's die aan de onderneming verbonden zijn alsmede de interne risicobeheersing- en controlesystemen. De externe accountant was aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening. Dit verslagjaar besteedde de RvC specifiek aandacht aan: Samenstelling eerste elftalselectie, spelerstransfers eerste elftal. Samenstelling technische staf, de scouting, de jeugdopleiding, de sportaccommodaties (de Toekomst en de Johan CruijT ArenA). De uitwerking van de intentieovereenkomst met de gemeente en de Arena over de naam, governance en overdracht van certificaten van aandelen in het stadion. Het CSR-beleid van Ajax en de verschillende manieren waarop dit wordt vormgegeven. Het meerjarenplan, de samenstelling van de directie, de samenstelling van de RvC. Het commerciële beleid, waaronder marketing, tv-rechten, eSports, seizoenkaarten, business-seats en skyboxen. Het financiële beleid, begroting, beloning, investeringen, (halfjaarcijfers en de aanstelling van de accountant. De voorzitter van de RvC en de voorzitter van de directie kwamen regelmatig samen om vergaderingen voor te bereiden om de voortgang te bespreken. Er is een aantal keer telefonisch vergaderd over besluiten rondom transferzaken. Verder vergaderde de RvC een aantal keer zonder de directie. Hierin werd het functioneren van de directie besproken, het functioneren van de RvC, het functioneren van de afzonderlijke commissies en het functioneren van de individuele commissarissen. De RvC bevestigt dat de commissarissen

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 60