Artihel 10 van de EU overnamerichtlijn 51 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 01. Aandelen Het maatschappelijk kapitaal is als volgt verdeeld: 45.000.000 gewone aandelen van nominaal EUR 0,45 14.999.999 preferente aandelen van nominaal EUR 0,45 1 bijzonder aandeel van nominaal EUR 0,45 Het geplaatst en volgestort kapitaal is als volgt samengesteld: 18.333.332 gewone aandelen van nominaal EUR 0,45 1 gewoon aandeel van nominaal EUR 0,45 Aan de gewone aandelen zijn geen bijzonder winstrechten of zeggenschapsrechten verbonden. Het bijzonder aandeel wordt gehouden door de vereniging Amsterdamsche Football Club "Ajax". Een aantal besluiten van de directie heeft eerst goedkeuring nodig van de houder van het bijzonder aandeel. Het gaat om besluiten over; a. wijziging van een handelsnaam van de vennootschap; b. wijziging van de bestaande kernactiviteiten van de vennootschap; c. wijziging van het logo, de clubkleuren rood-wit en/of het tenue gedragen tijdens thuiswedstrijden bestaande uit een wit shirt met verticaal rode baan over borst en rug, rode kraag en rode mouwomslagen, alsmede een witte broek en witte kousen met rode omslag; d. wijziging van de bestaande stadionlocatie te Amsterdam; e. wijziging van de structuur van de op topvoetbal gerichte jeugdopleiding alsmede wijzigingen in de ten behoeve van deze jeugdopleiding gebruikte accommodaties en Faciliteiten; F. wezelijke wijzigingen in de structuur van het Functioneren van jeugd- en amateurelftallen; g. de verstrekking, wijziging en intrekking van licenties en sublicenties; h. het doen van een voorstel tot statutenwijziging. 2. Beperking door de vennootschap van de overdracht van aandelen. vennootschap kan alleen met goedkeuring van de directie en de raad van commissarissen. Zonder die goedkeuring vervallen de rechten die in de statuten zijn toegekend aan de houder van het bijzonder aandeel. 3. Deelnemingen waarvoor een wettelijke meldingsplicht bestaat. Op grond van het registervan de AFM worden direct of indirect substantiële deelnemingen in de vennootschap gehouden door de navolgende meldingsplichtigen: Vereniging AFC Ajax 73,00% NN Croup N.V. 5,29% Invesco Ltd. 4,99% M.C.M. Strating - Schulte Fischedick 3,01% I.E. Strating 3,01% R.E. Strating 2,89% 4. Bijzonder zeggenschapsrechten verbonden aan aandelen en de naam van de gerechtigde (zie hierboven sub 1). 5. Het mechanisme voor controle van een regeling die rechten toekent aan werknemers om aandelen in het kapitaal van de vennootschap of een dochtermaatschappij te nemen of te verkrijgen, wanneer de controle niet rechtstreeks door de werknemers wordt uitgeoefend. Er is thans geen werknemers aandelenparticipatieplan ofoptieplan operationeel. 6. Beperking van stemrecht, termijnen voor de uitoefening van stemrecht, uitgifte (met medewerking van de vennootschap) van certificaten van aandelen. Uit de statuten van de vereniging AFC Ajax vloeitvoort dat de bestuursraad van de vereniging de taak heeft te besluiten over een voorstel tot uitoefening van het stemrecht op het bijzonder aandeel in de vennootschap. Een dergelijk besluit neemt de bestuursraad tijdens een bestuursraadvergadering, waarbij minimaal vijfbestuursleden aanwezig zijn.enalleen alsniet meer dan één bestuurslid tegenstemt. 7. Elke overeenkomst met een aandeelhouder, voor zover aan de vennootschap bekend, die aanleiding kan geven tot beperking van de overdracht van aandelen of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen ofi tot beperking van het stemrecht. Dergelijke overeenkomsten zijn de vennootschap niet bekend. 8. Voorschriften betreffende benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen en wijziging van de statuten. 8.a Bestuurders (benoeming, schorsing, ontslag) De raad van commissarissen benoemt de leden van de directie. Hij geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming. De raad van commissarissen ontslaat een lidvande directie niet voordat dealgemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. Een besluit tot ontslag kan alleen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle commissarissen aanwezig zijn. Zo niet dan kan het voorstel tot ontslag worden geplaatst op de agenda van een 2e vergadering. Het besluit over het ontslag tijdens de 2e vergadering is geldig, ongeacht het aantal aanwezige commissarissen. De raad van commissarissen kan een lid van de directie schorsen en elke schorsing één of meermalen verlengen, maar in totaal niet langer dan drie maanden. Is er na drie maanden geen beslissing genomen over het opheffen van de schorsing of over het ontslag, dan eindigt de schorsing. Een lid van de directie treedt af uiterlijk op de laatste dag van het jaarwaarin hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Op de benoeming en het ontslag van de leden van de directie is verder artikel 158 lid 10 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 55