Verklaring van de directie 48 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 Het directieverslag vermeldt op pagina 13 van dit jaarverslag geldt als bestuursverslag in de zin van artikel 391 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In overeenstemming met best practice bepaling 1.4.3. van de Code en onder verwijzing naar het directieverslag en de daarin opgenomen risicoparagraafiverklaart de directie, dat: i. het verslag in voldoende mate inzicht geeft in tekortkomingen in de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; ii. voornoemde systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat; iü. het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd is dat de financiële verslaggeving is opgesteld op going concern basis; en iv. in het verslag de materiële risico's en onzekerheden zijn vermeld die relevant zijn ter zake van de verwachting van de continuïteit van de vennootschap voor een periode van 12 maanden na opstelling van hetverslag. Hierbij wordt aangetekend dat het voorgaande niet betekent dat dit systeem en deze procedures de absolute zekerheid geven dat de operationele en strategische doelstellingen van Ajax worden gerealiseerd en evenmin dat deze alle onjuistheden, slordigheden, Fouten, Fraude, niet naleving van toepasselijke wet en regelgeving zouden kunnen voorkomen. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het risico beheer systeem en de voornaamste geïdentificeerde risico's wordt verwezen naar de risicoparagraafi. In overeenstemming met artikel 5:25c paragraafi2 sub c van de Wet Financieel Toezicht bevestigt de directie naar beste weten dat de jaarrekening 2018-2019 een getrouw beeld geefit van de activa, de passiva, de financiële positie per 30 juni 2019 en het resultaat over het boekjaar 2018-2019; en dat het directieverslag een getrouw beeld geefit van de toestand op de balansdatum (30 juni 2019), de gang van zaken gedurende het boekjaar 2018-2019 van de vennootschap en dat in het directieverslag de wezenlijke risico's waarmee Ajax wordt geconfironteerd, zijn beschreven. Amsterdam, 27 september 2019 Edwin van der Sar Mare Overmars Menno Geelen SUSAN LENDERINK, MARC OVERMARS, EDWINVAN DER SAR, MENNO GEELEN

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 52