46 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 Impact: groot, geen voetbalinKomsten en schadeclaims. Inschatting dat dit meer dan de jaaromzet bedraagt. Kans dat risico zich voordoet: Klein SamenwerKingsrisico - Juridisch risico Wat houdt het risico in? De mate waarin clubs en voetbalbonden er in slagen samen te werKen - en niet te vergeten de beperKte mate waarin dat is toegestaan - beïnvloedt de resultaten van alle clubs. Hierbij is van invloed de manier waarop clubs met elKaar concurreren, zowel zaKelijK als op hetvoetbalveld Wat doet Ajax? Ajax heeft een actieve rol in allerlei organisaties en staKeholdersorganen zoals KNVB, ECA, ECV, UEFA, etc. Hiermee probeert Ajax een positieve bedrage te leveren aan de discussie. Risicobereidheid: middel Impact: middel De impact van dit risico is niet direct te Kwantificeren. De impact van dit risico is dat dit altijd zijn weerslag in de cijfers zal hebben. Kans dat risico zich voordoet: middel Wet- en Regelgeving Risico - Juridisch risico Wat houdt het risico in? De positie van Ajax is mede affianKelijK van bestaande nationale en internationale wet- en regelgeving. Wijzigingen daarin, alsmede de toepassing ervan, Kunnen nadelige consequenties hebben voor de bedrijfsvoering. Wat doet Ajax? Ajax heeft een actieve rol in allerlei organisatie en staheholders organen waarbij er direct contact is met diverse overheidsorganen zoals de belastingdienst en het ministerie van Financiën. Hiermee probeert Ajax positieve bijdragen te leveren aan de discussie. Risicobereidheid: Klein/middel Ajax heeft het Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst geformaliseerd. Impact: groot Voorbeeld zijn de effecten van de "Bos-tax" en de behandeling omtrent de belastingen op intermediairsvergoedingen. De gevolgen van deze wijzigingen zijn verwerht in de cijfers voor 2018-2019 met name op het gebied van de fiscale wetgeving. Gezien het variabele KaraKter van wanneer en tegen welKe vergoedingen transfers plaatsvinden is de impact op fiscale gevolgen op vergoedingen aan intermediairs en effecten van de "Bos-tax" niet te Kwantificeren. Kans dat risico zich voordoet: groot Door op nationaal en internationaal niveau contacten te onderhouden met andere clubs en relevante organisaties wordt een inspanning geleverd ter beheersing van alle voornoemde risico's en externe factoren.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 50