45 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 Debiteuren risico i.v.m. transfersommen - Financieel risico Wat houdt het risico in? Er geldt een debiteurenrisico in het algemeen en met betrekking tot transfersommen in het bijzonder. Wat doet Ajax? Ajax zal zoveel mogelijk verlangen dat de club die een transfersom aan Ajax moet betalen afdoende zekerheid van betaling verstrekt, zoals bankgaranties of concerngaranties. Hier wordt de solvabiliteit van de betreffende garantieverstrekker beoordeeld. Ajax probeert bij de onderhandelingen zoveel mogelijk garantie te verkrijgen van financiële instellingen met toereikende rating. Risicobereidheid: klein Impact: groot Op balansdatum staat een bedrag te ontvangen in verband met transfersommen open van 86,4 miljoen. Voor dit bedrag zijn zekerheden verstrekt tot een bedrag van 83,4 miljoen. De exposure op balansdatum is derhalve 3,0 miljoen en bestaat voornamelijk uit solidariteitsbijdragen en aanvullende (voorwaardelijke) transfersommen bij doorverkoop van spelers. Kans dat risico zich voordoet: klein Er hebben zich in 2018-2019 geen voorvallen voorgedaan van clubs die in gebreke zijn gebleven wat betreft de betaling van materiële transfergelden. Marktrisico i.v.m. beleggingsportefeuille- Financieel risico Marktrisico betreft het risico dat de waarde van een belegging fiuctueert als gevolg van externe factoren door wijzigingen in de hoogte van bijvoorbeeld de infiatie- en rentestanden, de valutakoers of de marktprijs van een investering. Ajax streeft er naar om het marktrisico welke de onderneming loopt zo veel mogelijk te beperken. Door de vennootschap wordt een beleggingsportefeuille met een zeer defensief risicoprofiel aangehouden bij een bank. De bank voert voor rekening en risico van Ajax het beheer over de beleggingen, aan de hand van vooraf opgestelde beleggingsrichtlijnen. Primairwordt de beleggingsportefeuille aangehouden in obligaties en liquiditeiten die op korte termijn oproepbaar zijn door Ajax. Gezien het zeer defensieve risicoprofiel bevat de positie een brede spreiding over obligaties van zowel overheden als van bedrijven met een sterk kredietprofiel. Wat houdt het risico in? Dit betreft het risico dat de waarde van een belegging fiuctueert als gevolg van externe factoren door wijzigingen in de hoogte van bijvoorbeeld de infiatie- en rentestanden, de valutakoers of de marktprijs van een investering. Wat doet Ajax? Ajax streeft er naar om het marktrisico welke de onderneming loopt zo veel mogelijk te beperken. Door de vennootschap wordt een beleggingsportefeuille met een zeer defensief risicoprofiel aangehouden bij een bank. De bank voert voor rekening en risico van Ajax het beheer over de beleggingen, aan de hand van vooraf opgestelde beleggingsrichtlijnen. Primairwordt de beleggingsportefeuille aangehouden in obligaties en liquiditeiten die op korte termijn oproepbaar zijn door Ajax Risicobereidheid: klein Impact: groot Op balansdatum heeft Ajax een beleggingsportefeuille van 24,3 miljoen. Gezien het zeer defensieve risicoprofiel bevat de positie een brede spreiding over obligaties van zowel overheden als van bedrijven met een sterk kredietprofiel. Kans dat risico zich voordoet: klein Er hebben in 2018-2019 geen grote negatieve waarde mutaties plaatsgevonden. De overall positieve waarde verandering van de portefeuille bedroeg 0,6 miljoen. Liquiditeitsrisico - Financieel risico AFC Ajax NV streeft ernaar om flexibiliteit in de financiering te waarborgen door een voldoende groot deel van de geldmiddelen uit te zetten zonder beperkende voorwaarden aan de opeisbaarheid. Hiertoe beoordeelt de onderneming de verwachte kasstromen van het eerstkomende jaar in gedetailleerde vorm. Het doel is te allen tijde voldoende liquiditeit ter beschikking te hebben om de liquiditeitsbehoefte in de eerstkomende jaren zeker te stellen. De onderneming beschikt niet over een kredietfaciliteit. De onderneming maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) en van hedge-activiteiten. Voor een nader inzicht in specifieke elementen van het liquiditeitsrisico zoals de looptijden van de financiële verplichtingen en de niet uit de balans blijkende verplichtingen, wordt verwezen naar de geconsolideerde balans en toelichting daarop. Wat houdt het risico in? Dat Ajax niet beschikt overvoldoende liquiditeit om de liquiditeitsbehoefte in de eerstkomende jaren zeker te stellen en daarmee de continuïteit van de onderneming. Wat doet Ajax? Ajax streeft ernaar om flexibiliteit in de financiering te waarborgen door een voldoende groot deel van de geldmiddelen uit te zetten zonder beperkende voorwaarden aan de opeisbaarheid. Hiertoe beoordeelt de onderneming de verwachte kasstromen van het eerstkomende jaar in gedetailleerde vorm. Indien de liquiditeitspositie niet afdoende is om de kasstromen af te dekken in de toekomst zal er worden gekeken worden hoe de kasstromen beperkt kunnen worden. Risicobereidheid: klein Impact: groot De onderneming beschikt niet over een kredietfaciliteit. Op balansdatum heeft Ajax een beleggingsportefeuille van 24,3 miljoen en een kaspositie van 62,0 miljoen. Kans dat risico zich voordoet: klein In 2018-2019 was er een positieve operationele kasstroom van 48,1 miljoen. Licentierisico - Juridisch risico Wat houdt het risico in? Ajax moet over een toegekende licentie beschikken om betaald voetbal te kunnen spelen. Wat doet Ajax? Ajax vraagt de licentie aan en heeft de regelgeving geïmplementeerd in de organisatie zodanig dat de toekenning moet slagen. Risicobereidheid: klein

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 49