44 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 In 2018/2019 zijn er geen materiële consequenties van wangedrag in de cijfers verwerkt. Kans dat risico zich voordoet: gering Reputatie (overige ongewenste omgangsvormen) - Strategisch risico Wat houdt het risico in? Ajax wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie voorbomen en bestrijden. Eens te meer omdat aan Ajax de zorg over binderen, in de jeugdopleiding van de club, wordt toevertrouwd. Mensen respecteren over het algemeen genomen elbaars grenzen, maar het ban voorbomen dat dit niet het geval is. Wat doet Ajax? Ajax streeft een zorgvuldig selectie- en aannamebeleid na. Ajax vereist dat een VOG (verblaring omtrent gedrag) wordt overgelegd voor alle medewerhers en vrijwilligers in functies bij de jeugdopleiding. De club heeft een protocol opgesteld hoe om te gaan met ongewenste omgangsvormen. Het preventieve beleid bestaat onder andere uit het tonen van voorbeeldgedrag, scholing, voorlichting en toepassen van de bernwaarden van de club.Daarnaast iser aandacht voor handhaving van de gedragsregels, opvang bij de vertrouwenspersoon en een formele affiandeling van blachten. Risicobereidheid: blein Impact: groot in de vorm van de reputatieschade en de negatieve uitstraling in de media. Kans dat risico zich voordoet: blein door de aanvullende maatregelen Reputatie (transfers) - Strategisch risico Wat houdt het risico in? Door de toenemende concurrentie tussen voetbalclubs bij de aanboop en verboop van spelers neemt de complexiteit van de onderhandelingen toe met als gevolg een toenemende complexiteit van de transfercontracten en omvang van transacties met intermediairs. Ajax onderbent hierbij een mogelijh risico op bicbbacbs, omboping, witwassen en de mogelijbe gevolgen van reputatieschade. Oob risico's in het licht van de zabelijbheid van de desbetreffende transacties worden onderbend evenals mogelijbe fiscale gevolgen. Wat doet Ajax? De onderhandelingen inzabe transfers worden gevoerd door meerdere vertegenwoordigers van Ajax bij voorbeur altijd met minimaal twee directieleden. Daarnaast worden de transfers goedgebeurd door de voltallige RvC. De club moet voldoen aan de regelgeving van de KNVB en de UEFA, waaronder toezien op de registratie van de intermediairs bij de KNVB. Indien noodzabelijb wordt belastingadvies ingewonnen bij de externe belastingadviseur en vindt er in het bader van het Horizontaal Toezicht afstemming plaats met de Belastingdienst. Ter vergroting van de transparantie worden de vergoedingen aan de intermediairs vermeldt in de arbeidsovereenbomst van de speler. Risicobereidheid: laag Impact: groot Kans dat risico zich voordoet: middel Risico marktwaarde speler - Operationeel risico Wat houdt het risico in? 1. De marhtomstandigheden spelen eveneens een rol bij de hoogte van de vergoeding waarop Ajax aanspraab ban maben in verband met de transfer van een speler. Deze ban in positieve of negatieve zin afwijben van de boebwaarde van de betreffende speler. 2. Bovendien is het niet ondenbbaar dat een speler als gevolg van een ernstige blessure blijvend niet meer in staat is te voetballen, zodat een afschrijving wegens permanente waardevermindering moet plaatsvinden. Wat doet Ajax? 1. Ten aanzien van het eerste risico zorgt Ajax door het continu verbeteren van de bwaliteiten van de spelers door het creëren van optimale omstandigheden dat het niveau van de speler wordt verhoogd. Dit zou een positief effect moeten hebben op de marhtwaarde. Het risico dat de marht door teruglopende inbomsten (recette, tv-gelden en sponsors) minder bereid is te betalen valt niet af te debben. 2. Ajax maabt dit risico beheersbaar door het afsluiten van een transferwaardeverzebering met een debbing indien er sprabe is van een ernstige blessure en de speler blijvend niet meer in staat is te voetballen. Risicobereidheid: middel voor marhtontwihhelingen. Klein voor ernstige blessure en blijvend niet meer in staat te voetballen. Impact: groot Gezien de effecten van de transfersommen op het netto resultaat en de schommelingen van de transfersommen over de jaren is een Kwantitatieve impact niet weer te geven ten aanzien van deze risico's. Voor boebjaar 2018-2019 is er geen sprabe van significante negatieve impact van deze risico's op de cijfers, doordat aanzienlijbe transferopbrengsten gerealiseerd zijn. Kans dat risico zich voordoet: blein Risico werking ticketing systeem - operationeel risico Wat houdt het risico in? Werking van het ticketing systeem wordt beïnvloed door technische mankementen en digitale aanvallen van buiten af. Wat doet Ajax? Ajax controleert of er certificering van het systeem bestaat en doet steekproefcontroles op de werking. Risicobereidheid: klein Impact: groot Op een wedstrijddag moeten meer dan 50.000 bezoekers met een geldig ticket de wedstrijd kunnen bijwonen. Kans dat risico zich voordoet: middel Er zijn regelmatig personen die via hacken het systeem proberen te infiltreren. Door bugs in het systeem zijn onderdelen van het systeem korte tijd niet te gebruiken, maar dit wordt meestal spoedig opgelost.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 48