43 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 terugkoppelingen uit de werkzaamheden van de accountant door middel van de managementletter en accountantsverslag. Met betrekking tot het interne systeem van risicobeheersing en controle is geen sprake van significante wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar. Ajax streeFt naar een continue verbetering van haar processen, zowel financieel als operationeel. Hierbij beweegt Ajax in haar vastleggingen en procedures naar een Formele organisatie. De processen, procedures en interne beheersingsmaatregelen zorgen er onder meer voor dat transacties juist, volledig en tijdig worden geregistreerd, waardoor een betrouwbare interne en externe informatievoorziening en een goede besluitvorming wordt gewaarborgd. De proceseigenaren zijn verantwoordelijk voor de naleving van processen en procedures, alsmede voor het functioneren van de interne beheersingsmaatregelen. Afwijkingen worden gesignaleerd en gerapporteerd. Door de implementatie van het AFA5 (ERP) systeem voor de financiële en salarisadministratie en Eventim voor ticketing zijn op onderdelen verbeteringen doorgevoerd. De toegangsrechten worden periodiek beoordeeld en in lijn gebracht met de Formele rollen- en rechtenmatrix van Ajax. Ook zijn diverse handmatige controles nu direct in deze systemen opgenomen. Het systeem en de onderdelen daarvan zijn specifiek besproken met de auditcommissie en de RvC. De uit gesprekken en werkzaamheden verkregen terugkoppelingen zijn meegenomen in het plan om tot een verdere verbetering te komen van de risicobeheersings- en controlesystemen. Doelstelling is meer controles in de systemen te laten plaatsvinden. Op de onderdelen waar de systemen momenteel nog tekortschieten zijn extra maatregelen genomen en hebben aanvullende controles plaatsgevonden. Bovendien is Ajax een onderzoek gestart in de markt naar een nieuw ticketingsysteem en is in een vergevorderd stadium in de keuze van een eventueel geschikt alternatief Daarnaast heeft Ajax KPMG aangesteld om bepaalde significante processen, zowel operationeel als financieel, te beoordelen. Het inmiddels afgeronde project heeFt geleid tot een verdere ontwikkeling en verbetering van de organisatie. De beoordeling had als doel om vast te stellen dat de processen de betreffende risico's in voldoende mate afdekken. Hierbij is ook gekeken of er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd in de processen. De toetsing van de werking van de interne controlemaatregelen als onderdeel van de interne beoordeling is verder geformaliseerd door een gerealiseerde Functiescheiding op de afdeling Controlling. Ajax streeft ernaar om de toetsing van de werking van de interne controlemaatregelen verder te Formaliseren door middel van het opstellen van een "risk control Framework" en de directe rapportages inzake de uitkomst van de interne beoordeling naar de directie en de auditcommissie te verbeteren. De voornaamste risico's die verbonden zijn aan de activiteiten en strategie van Ajax kunnen als volgt worden gekenschetst. Marktrisico - Strategisch risico Wat houdt het risico in? De marktomstandigheden bepalen mede dat Ajax, in verband met haar sportieve doestelling om continu tot de top van Nederland te behoren, aanzienlijke vaste lasten draagt. Deze lasten, waaronder de salarissen van spelers, liggen op een zodanig niveau, dat de bijdrage van Europees voetbal aan de omzet van Ajax van groot belang is. Plaatst Ajax zich niet voor Europees voetbal dan zal het niet mogelijk zijn op heel korte termijn de kostenstructuur aan te passen. De hiermee gepaard gaande impact op de jaarrekening komt onder meer tot uiting in het missen van inkomsten op de onderdelen recettes Europees, tv-inkomsten en Europese premies. Wat doet Ajax? Ajax investeert in spelers, coaches, jeugdopleiding, begeleiding van spelers en creëert optimale omstandigheden voor het spelen van wedstrijden. Risicobereidheid: klein/middel Ajax zou het risico kunnen afdekken met een gederfde inkomstenverzekering op Europees niveau. Het beleid van Ajax is dit niet te verzekeren in verband met de zeer hoge premies, mede omdat het in de afgelopen 30 jaar twee keer is voorgekomen. Impact (de gevolgen als het risico zich voordoet): groot Bij geen plaatsing voor Europees voetbal worden marginale Europese inkomsten verantwoord. De impact is groot als substantiële inkomsten uit Europees voetbal ontbreken. Het niet halen van de groepsfase van de UEFA Champions League en/oF UEFA Europa League moet worden opgevangen door transferinkomsten. In 2019/2020 heeFt Ajax zich gekwalificeerd voor de groepsfase van het UEFA Champions League toernooi waardoorvoor dat boekjaar een netto winstverwachting kan worden uitgesproken aangezien de bruto inkomstenstijging hierdoor minimaal 650,0 miljoen bedraagt. Kans dat risico zich voordoet: middel Reputatie (vandalisme en geweld) - Strategisch risico Wat houdt het risico in? Vandalisme en geweld kunnen leiden tot een verhoging van kosten en daarnaast tot vermindering van inkomsten. Deze effecten treden met name op indien dergelijke wanordelijkheden afname van bezoekersaantallen en verminderde interesse van sponsors tot gevolg hebben. Bovendien kunnen aan Ajax in verband daarmee sancties worden opgelegd door de betreffende voetbalbonden met aanzienlijke financiële conseguenties. Wat doet Ajax? Investeren in veiligheid rondom wedstrijdorganisatie en daarbuiten door middel van Fysieke en niet Fysieke beveiliging. Een groot gedeelte van de uitgaven om dit risico te beperken betreft inzet van mensen. Tevens heeFt Ajax voor diverse mogelijke gevolgen van het risico schadeverzekeringen afgesloten. Risicobereidheid: middel Met waar mogelijk verzekeringsdekking en met goed opgeleide mensen probeert Ajax dit risico maximaal af te dekken. Impact (de gevolgen als het risico zich voordoet): middel

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 47