Risico's en risicomanagement 42 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 Risicomanagement binnen Ajax is een continu en kritiek proces waarmee wordt beoogd zekerheid te geven over het behalen van de strategische en operationele doelen en is van belang in het realiseren van onze strategie. De interne systemen voor risicobeheersing en controle van Ajax betrachten een zodanige mate van zekerheid te verschaffen dat de risico's voor de club afdoende worden onderkend en beheerst. Een sterke controleomgeving en risicocultuurvormen de basis voor het risicomanagement van Ajax. De controleomgeving heeft betrekking op de deskundigheid, de houding en het controlebewustzijn van de RvC, de directie, het management en het overige personeel en waarbij hoge eisen worden gesteld aan de administratieve organisatie en een goed Functionerend intern beheersingsstelsel van controlemaatregelen. De RvC houdt toezicht op het Functioneren van de directie in overeenstemming met het vastgestelde beleid. De auditcommissie, onderdeel van de controleomgeving, houdt binnen de RvC onder meer toezicht op de onderkende risico's en interne beheersing. De afdeling Controlling verricht in haar rol als internal auditor interne controles en de uitkomsten hiervan worden besproken met de directie en de auditcommissie. Ajax streeft naar een sterke risicocultuur waarin compliance en integriteitvoorop staan en ingebed zijn in de hele organisatie. Dit wordt onder andere gewaarborgd door middel van een gepubliceerde gedragscode. Deze gedragscode geldt als richtlijn voor het handelen van alle medewerkers bij AFC Ajax en beoogt het bewustzijn te vergroten voor de normen en waarden die gelden binnen de club. Verder zijn er vertrouwenspersonen aangesteld die voor iedereen binnen Ajax aanspreekbaar zijn in een situatie waarin sprake is van ongewenst, grensoverschrijdend gedrag. Om de bewustwording bij het management op het gebied van ethiek, integriteit en risico's te verbeteren en daarmee de risicocultuur binnen de organisatie te versterken zijn erverschillende initiatieven opgestart variërend van procedures voor medische begeleiding en scouting, richtlijnen voor gegevensbeveiliging en computergebruik, voorschriften die verband houden met "financial controlling, audit, en compliance", alsmede de naleving van geldende wet en regelgeving doorAjax in het algemeen. Risico's en kansen worden beheerst binnen de grenzen van de door de directie vastgestelde risicobereidheid. De risicobereidheid komt voort uit onze strategie en doelstellingen zoals hiervoor in het jaarverslag beschreven. Kritieke risico's voor het behalen van de strategische en operationele doelen en de bijbehorende beheersingsmaatregelen worden hiervoor geïdentificeerd. De risicobereidheid is van toepassing op de volgende risicogebieden: Strategisch: om onze strategische doelstellingen te behalen is de organisatie bereid verantwoorde risico's te nemen waarmee rekening wordt gehouden met de belangen van onze stakeholders; Operationeel: de hoofdactiviteit van Ajax is de bedrijfsvoering van een professionele voetbalclub. Alle operationele en commerciële activiteiten van Ajax ondersteunen deze bedrijfsvoering en zijn van belang voor het blijvende sportieve succes van het eerste elftal. Ter bescherming van het sportieve succes, de kwalitatieve verbetering van de spelersgroep en de jeugd en de voortdurende ontwikkeling van de organisatie alsmede ter bescherming van de merknaam Ajax hanteren wij een lage tot gematigde risicobereidheid; Financieel: wij streven naar een gezonde financiële balans en accepteren een verantwoord risico op het gebied van onder andere het operationeel resultaat en transferresultaat om een jaarlijkse waardegroei te realiseren; Financiële rapportage: Ajax is avers van elk risico dat de integriteit van haar rapportages in gevaar kan brengen. Wij hanteren stringente controlemaatregelen om het risico van materiële onjuistheden en Fouten in de financiële verslaggeving te minimaliseren; Compliance: wij streven na om volledig compliant te zijn met de relevante wet- en regelgeving en hebben een nultolerantiebeleid ten aanzien van omkoping, corruptie, Fraude en elke andere vorm van (illegaal) wangedrag. Ten behoeve van een adeguate financiële verslaglegging is een controlesysteem van toepassing, waardoor een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat. Dit wordt gerealiseerd door onder andere het monitoren van processen en het verkrijgen van informatie over de strategische doelstellingen en de operationele activiteiten. Erwordt vanuit de directie en het management veel aandacht besteed aan het onderkennen van risico's, handhaving van de procedures, richtlijnen, Functiescheiding en voorschriften. Bovendien is er een gesloten systeem van kracht voor de autorisatie van contracten en betalingen. Eenen ander wettigt de conclusie dat de systemen van risicobeheersing en controle in het verslagjaar naar behoren hebben gefunctioneerd. De directie verklaart dat, gegeven de opzet en werking van de doorAjax gehanteerde risicobeheersings- en controlesystemen inhet licht vande financiële verslaggeving: de risicobeheer- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid bieden dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van wezenlijk belang bevat; de directie geen indicaties heeft dat de risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar niet naar behoren zouden hebben gewerkt; directie geen indicaties heeft dat de risicobeheersings- en controlesystemen in het lopende boekjaar niet naar behoren zullen werken. Jaarlijks wordt systematisch de opzet en werking van de belangrijkste risicobeheersings- en controlesystemen beoordeeld en eventuele aanpassingen gemaakt om de risico's en de grip op deze processen te verbeteren. Mede op eventuele

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 46