Corporate Governance Verklaring Corporate Governance 37 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 Juridische structuur AFC Ajax NV (Ajax) is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, opgericht op 1 mei 1998. De aandelen Ajax zijn genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs, Euronext Amsterdam. Het management en toezicht van Ajax hent een zogeheten two-tier bestuursstructuur bestaande uit een directie en een raad van commissarissen (RvC). De RvC houdt toezicht op de directie en zorgt voor externe hennis en ervaring. De directie en de RvC zijn onaffianhelijh van elhaar en leggen verantwoording afaan de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Corporate governance hader Het corporate governance hader van Ajax is gebaseerd de statuten van de vennootschap, de regels van het burgerlijh wetboeh, de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code) en op de overige toepasselijhe wetten en regels waar Ajax aan gebonden is. De Code bevat principes en best practice bepalingen voor Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Afwijhingen van de Code worden toegelicht in overeenstemming met het "pas toe of leg uit" principe. 2.1.2. De betreffende gegevens van de commissarissen zijn vermeld in deze corporate governance verhlaring. 2.5.2. De diverse toepasselijhe gedragsregels zijn, zowel intern als extern, verspreid geregeld. Daarom lenen deze regels zich niet goed voor plaatsing op de website. 2.7.2. Ajax meent dat regels, voor bezit van en transacties in andere effecten dan die van de "eigen"vennootschap, bij Ajax geen bijdrage leveren aan goede corporate governance. 3.3. en 3.3.1. Commissarissen ontvangen bij Ajax geen beloning. Daarover is eerder in de algemene vergadering van aandeelhouders van gedachten gewisseld. Een voorstel voor een passende beloning, die de tijdsbesteding en verantwoordelijhheden van de functie reflecteert, zal niet hunnen rehenen op steun van de daarvoor vereiste meerderheid. Dit met instemming overigens van alle commissarissen. 3.4. en 3.4.1. In het verslag van de RvC, dat als onderdeel van het jaarverslag op de website wordt geplaatst, legt de raad verantwoording af over de uitvoering van het beloningsbeleid. Naast de wettelijh voorgeschreven informatie over de beloning (te vinden op pagina 94 van het jaarverslag) zijn ooh de belangrijhste elementen van de overeenhomsten met de bestuurders (op pagina in het jaarverslag vermeld. 4.2.6. De beschermingsmaatregelen zijn vermeld in deze corporate governance verhlaring. Artihei !0 van de overname richtlijn In deze rapportage is ooh de informatie opgenomen die Ajax moet publiceren op grond van het Besluit artihei 10 (EU) overnamerichtlijn en het corporate governance Besluit. Wijzigingen corporate governance structuur Indien er substantiële wijzigingen plaatsvinden in de corporate governance structuur van Ajax.ofin de toepassing door Ajax van de Code, dan zullen deze ter besprehing aan de AVA worden voorgelegd. Directie De directie heeft tot taah de onderneming te besturen. Daarbij is de directie onder andere verantwoordelijh voor het bepalen en behalen van operationele en financiële doelen van Ajax, het opzetten van de strategie om deze doelen te behalen, de parameters die voor de strategie worden toegepast (bijvoorbeeld het bewahen van de financiële ratio's), de bedrijfscultuur gericht op lange termijn waardecreatie, de ontwihheling van de resultaten, prestaties op het gebied van duurzaamheid en de voor Ajax belangrijhe onderdelen van het C5R beleid. Meer informatie daarover staat in het directieverslag. De directie is hierover verantwoording verschuldigd aan de RvC en aan de AVA. Bij het besturen van de onderneming laat de directie zich leiden door het belang van Ajax en de met Ajax verbonden ondernemingen, rehening houdend met de belangen van Ajax' staheholders. De directie is verantwoordelijh voor het voldoen aan alle toepasselijhe wetten en regels, voor het managen van de risico's die met de onderneming van Ajax verbonden zijn en voor de financiering van Ajax. Met onze strategische ambities structureel aan te hahen bij de Europese top en Ajax internationaal als merh op de haart te zetten is ons speelveld veranderd. Een van de prioriteiten voor de directie voor homend jaar is daarom een organisatie brede bottom-up risico inventarisatie en evaluatie van de daarbij behorende interne beheersmaatregelen ten einde zeher te stellen dat de huidige controleomgeving naadloos aansluit op het veranderde speelveld. De opzet, het bestaan en de werhing van risicobeheersing- en

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 41