Statutaire bepalingen omtrent winstbestemming 113 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen oF de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle oF beoordeling van de volledige financiële inFormatie oF specifieke posten noodzakelijk was. Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. In dit kader geven wij ook een verklaring aan het auditcomité op grond van artikel 11 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang. De in die aanvullende verklaring verstrekte inFormatie is consistent met ons oordeel in deze controleverklaring. Amsterdam, 27 september 2019 Deloitte Accountants B.V. J. Holland Artikel 30 van de statuten heeFt de navolgende strekking: la Uitdewinst- het positieve saldo van de winst- en verliesrekening - die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, wordt allereerst, zo mogelijk, op het bijzonder aandeel een dividend uitgekeerd van zes procent (6%) van het nominale bedrag en op ieder preFerent aandeel een dividend uitgekeerd waarvan de hoogte casu quo de wijze van vaststelling wordt bepaald door het tot uitgiFte bevoegde orgaan bij de uitgiFte van het preFerent aandeel. Bij de vaststelling kan rekening worden gehouden met het op preFerente aandelen van de betrokken soort gestort agio. lb Indien over enig boekjaar de hiervoor bedoelde uitkering niet oF niet geheel kan plaatsvinden omdat de winst dat niet toelaat, kan de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat het tekort wordt uitgekeerd ten laste van de vrij uitkeerbare reserves. Besluit de directie hiertoe niet, dan wordt het tekort ten laste van de winst van de volgende jaren uitgekeerd. In dat geval wordt, steeds zoveel mogelijk, eerst aan de houder van het bijzonder aandeel en aan de houders van preFerente aandelen uitgekeerd het aan hen toekomende achterstallige dividend en daarna het aan hen toekomende dividend over het laatst verstreken boekjaar. 2 Jaarlijks wordt door de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen vastgesteld welk deel van de uitkeerbare winst resterend na toepassing van lid 1 wordt gereserveerd. 3 Het na uitkering op het bijzonder aandeel en de preFerente aandelen en reservering overblijvende deel van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. 4 De algemene vergadering kan op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen besluiten aan houders van gewone aandelen uitkeringen te doen ten laste van het uitkeerbare deel van het eigen vermogen. 5 Op het bijzonder aandeel en de preFerente aandelen kan jaarlijks in totaal niet meer worden uitgekeerd dan het bedrag dat volgens lid 1 op de betrokken aandelen aan dividend wordt uitgekeerd bij toereikend winstbedrag, behoudens het bepaalde in artikel 11 lid 4 van de statuten'. 6 De directie kan kan besluiten tot uitkering van interim-dividend. Het daartoe strekkend besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. 7 De directie kan besluiten dat een uitkering op gewone aandelen geheel oF ten dele plaatsvindt niet in geld, doch in aandelen in de vennootschap oF certificaten daarvan. Het daartoe strekkend besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. 8 Op uitkeringen aan aandeelhouders zijn voorts de artikelen 103,104 en 105, Boek 2 van het burgerlijk wetboek van toepassing. Intreding van preferente aandelen. Preferente aandelen zijn thans niet uitgegeven

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 117