111 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 De kernpunten van onze controle In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de raad van commissarissen gecommuniceerd, maar zij vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken. Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen tenaanzien van de individuele kernpunten moetenindatkaderwordenbezienen nietals afzonderlijke oordelen over deze kernpunten. Omzetverantwoording voetbal De omzet uit voetbal is met 131,1 miljoen een significante omzetstroom voor AFC Ajax NV. Invoetnoot 23 van de geconsolideerde jaarrekening licht de directie de netto omzet toe. Wij hebben de opzet en het bestaan van de interne beheersingmaateregelen getoetst en naar aanleiding hiervan additionele gegevensgerichte controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de verantwoording van de omzet. Voor de omzet uit recettes, seizoenkaarten, business-seats en skyboxen hebben wij detailwerkzaamheden verricht of de juiste prijzen zijn opgenomen in het ticketingsysteem en wij hebben vastgesteld dat deze gebaseerd zijn op geautoriseerde prijslijsten. De volledigheid is getoetst middels gegevensgerichte werkzaamheden gebaseerd op basis van de maximale bezetting van het stadion. Voor de vaststelling van zowel de juistheid als de volledigheid van de recette (Europese) competitie is een verwachting opgebouwd, op basis van de bezettingsgraad, het aantal gespeelde wedstrijden en de gemiddelde prijzen, die is afgezet tegen de werkelijke verantwoorde opbrengsten. Voor ontvangen premies hebben wij detailwerkzaamheden verricht zoals originele correspondentie met UEFA en een verificatie van de ontvangsten. Vergoedingssommen en resultaat vergoedingssommen De als immateriële vaste activa gekapitaliseerde vergoedingssommen zijn met 158,1 miljoen een significante post in jaarrekening van AFC Ajax NV, die in voetnoot 1 in de geconsolideerde jaarrekening door AFC Ajax NV is toegelicht. Eventuele duurzame waardeverminderingen van de spelersgroepen kunnen een significante impact hebben op de waardering. Belangrijke aannames hierbij zijn de onderscheiden kasstroomgenerende eenheden en de inzetbaarheid van de spelersgroepen. Wij hebben de redelijkheid van de aannames en schattingen van de directie met betrekking tot de mogelijke indicaties voor een duurzame waardevermindering van de ultimo juni 2019 gekapitaliseerde vergoedingssommen getoetst. In onze testwerkzaamheden hebben wij een verscherpte professioneel kritische houding aangenomen ten opzichte van de toenemende complexiteit van de transfercontracten met specifieke aandacht voor de vergoedingen aan intermediairs. Het resultaat vergoedingssommen is met 72,6 miljoen ook een significante opbrengst voor AFC Ajax NV, zoals toegelicht in voetnoot 29 van de geconsolideerde jaarrekening. Een gedeelte van dit resultaat wordt gerealiseerd uit aanvullende opbrengsten uit transferovereenkomsten afgesloten in voorgaande boekjaren. Wij hebben ten aanzien hiervan specifieke controlewerkzaamheden verricht naar de volledigheid van de verantwoorde vergoedingssommen. Hierbij is een aansluiting gemaakt met de onderliggende contracten en zijn tevens onderliggende betalingen en ontvangsten getoetst. Verwerking van personeelsbeloningen De personeelsbeloningen aan directie, spelers en overig personeel zijn met 92,2 miljoen een significante post in de geconsolideerde jaarrekening van AFC Ajax NV. In voetnoot 25 van de jaarrekening licht de directie de personeelsbeloningen, waaronder de bezoldiging bestuurders en commissarissen, toe. Wij hebben detailwerkzaamheden uitgevoerd voor de personeelsbeloningen waarbij aansluiting is gemaakt met onderliggende brondocumentatie zoals contracten, bonusbrieven en berekeningen en met de uitbetalingen. Tevens hebben wij vastgesteld dat de verantwoorde directiebonussen overeenstemmen met de door de raad van commissarissen genomen besluiten hiertoe. Belastingpositie De belastingpositie in de jaarrekening van AFC Ajax NV is toegelicht in voetnoot 20 van de geconsolideerde jaarrekening. Het totaal van de balanspositie belastingen en premies sociale verzekeringen per 30-06-2019 bedraagt 18,3 miljoen. Deze positie komt, gedeeltelijk, voort uit intermediairscontracten inzake spelers en trainerscontracten. Het belastbare deel van deze loonheffing voor intermediairs betreft een percentage van het garantie-inkomen van de speler welke aan de hand van gewogen gemiddelde wordt berekent. Deze positie is deels gebaseerd op inschattingen. Wij hebben de redelijkheid van de aannames en schattingen van de directie met betrekking tot de afwikkeling van deze belastingposities getoetst. VERKLARING OVER IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: Hetverslag van dedirectie De overige gegevens. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 115