106 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 BEDRAGEN x EUR 1.000 Bedrijfs gebouwen Machines en en terreinen installaties Andere Vaste vaste bedrijfs- bedrijfs- middelen in middelen uitvoering Totaal 2017/2018 Aanschafwaarde Beginbalans Investeringen Desinvesteringen Overboekingen 26.290 5.492 18 334 213 (81) 7.006 1.276 (4) 503 686 1.575 (554) 34.316 8.556 (85) (33) Eindbalans 31.800 466 8.781 1.707 42.754 Cumulatieve afschrijvingen Beginbalans Afschrijvingen Afschrijvingen op desinvesteringen (15.843) (1.637) (164) (78) 55 (4.338) (1.045) 1 (20.345) (2.760) 56 Eindbalans (17.480) (187) (5.382) (23.049) Boekwaarde Eindbalans 14.320 279 3.399 1.707 19.705 Beginbalans 10.447 170 2.668 686 13.971 Onder de bedrijfsgebouwen zijn begrepen aanpassingen en huurdersbelangen die worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. De boekwaarde van de huurdersbelangen per 30 juni 2019, waarvan de vennootschap niet het juridische eigendom heeft, bedraagt EUR 2.647.506 (per 30 juni 2018 EUR 2.655.823). FINANCIËLE VASTE ACTIVA BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Deelnemingen in groepsmaatschappijen (3) Beginbalans Resultaat Koersverschillen 1.512 87 (18) 1.958 (304) (142) Eindbalans 1.581 1.512 EIGEN VERMOGEN (4) Additionele informatie met betrekking tot het eigen vermogen is opgenomen in het geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen alsmede in de toelichtingen 11 tot en met 15 van de toelichting op de geconsolideerde balans.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 110