Toelichting op de enkelvoudige balans Cumulatieve afschrijvingen 103 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 ALGEMEEN De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. Hierbij zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd die ook in de geconsolideerde jaarrekening zijn toegepast. Voor de enkelvoudige jaarrekening wordt gebruik gemaakt van de optie van artikel 2:362 lid 8 Boek 2 BW. Voor een toelichting op de afzonderlijke grondslagen voor waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat wordt verwezen naar pagina 68 tot en met 77. Voor een toelichting op de schulden en vermelding van de bezoldiging van bestuurders en commissarissen wordt verwezen naar de betreffende toelichting op de geconsolideerde balans en geconsolideerde winst- en verliesrekening. De waardering van deelnemingen in groepsmaatschappijen in de enkelvoudige balans geschiedt tegen nettovermogenswaarde gebaseerd op de grondslagen voor de geconsolideerde jaarrekening. De posten in de enkelvoudige winst- en verliesrekening wijken niet materieel af van dezelfde posten in de geconsolideerde winst- en verliesrekening. Als gevolg hiervan worden de posten in de enkelvoudige winst- en verliesrekening niet verder toegelicht. IMMATERI√čLE VASTE ACTIVA (1) BEDRAGEN x EUR 1.000 Vergoedingssommen Software Totaal 2018/2019 Aanschafwaarde Beginbalans Investeringen Desinvesteringen Overboekingen uit vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 131.085 116.427 (28.483) 3.336 205 30 134.421 116.632 (28.483) 30 Eindbalans 219.029 3.571 222.600 Beginbalans Afschrijvingen Afschrijvingen op desinvesteringen (42.739) (38.774) 20.748 (2.261) (367) (45.000) (39.141) 20.748 Eindbalans (60.765) (2.628) (63.393) Boekwaarde Eindbalans 158.264 943 159.207 Beginbalans 88.346 1.075 89.421

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 107