101 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 BEDRAGEN x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 PASSIVA Eigen vermogen (4) Geplaatst kapitaal Agio Reserve omrekeningsverschillen Overige reserves Onverdeeld resultaat boekjaar 8.250 101.120 (1.035) 49.297 51.919 8.250 101.120 (1.018) 47.108 2.189 209.551 157.649 Langlopende verplichtingen Belastinglatenties Overige schulden 17.081 38.280 9.432 10.863 55.361 20.295 Kortlopende verplichtingen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Overlopende passiva 47.417 18.233 35.334 20.480 20.838 6.779 13.441 39.420 121.464 80.478 Totaal passiva 386.376 258.422

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 105