98 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 VERBONDEN PARTIJEN AFC Ajax NV en haar moedermaatschappij Vereniging Amsterdamsche Footballclub 'Ajax' (73% belang) zijn verbonden partijen. In het boekjaar hebben geen transacties plaatsgevonden tussen AFC Ajax NV en de Vereniging Amsterdamsche Footballclub 'Ajax' behoudens het om niet gebruik maken van de KNVB licentie zoals toegelicht op pagina 70 onder het hoofd 'KNVB licentie'. Daley Blind, zoon van commissaris Danny Blind, is aangetrokken als nieuwe speler van Ajax. Bij deze transactie is er op toegezien dat deze tot stand is gekomen tegen op de markt gebruikelijke condities, dat de betrokken commissaris niet heeft deelgenomen aan de beraadslaging en de besluitvorming over het betreffende onderwerp en dat ook de relevante beste practice bepalingen uit de Corporate Governance Code zijn nageleefd. Voor de bezoldiging van de bestuurders en commissarissen wordt verwezen naar pagina 94. HONORARIUM ACCOUNTANT Het ingevolge artikel 382a Boek 2 BW in het boekjaar ten laste van de vennootschap gekomen honorarium voor de externe accountant bedraagt EUR 155.000 (2017/2018 EUR 140.000). Van het totale honorarium is 75% gerelateerd aan de jaarrekeningcontrole en 25% aan overige controlewerkzaamheden. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Na balansdatum zijn een aantal spelers, waaronder Matthijs de Ligt, Kasper Dolberg, Rasmus Kristensen, Lasse Schöne en Dani de Wit, getransfereerd. Met deze transfers is een positief resultaat vergoedingssommen gerealiseerd van EUR 77,4 miljoen. De spelers Edson Alvarez en Alex Mendez zijn na balansdatum gecontracteerd. Hiervoor zijn investeringsverplichtingen aangegaan voor een bedrag van EUR 16,7 miljoen. Ajax heeft zich voor het seizoen 2019/2020 gekwalificeerd voor de groepsfase van de UEFA Champions League. Door de gerealiseerde transferresultaten in 2019/2020 zal het resultaat na belastingen in 2019/2020 naar verwachting positief zijn. In 2019/2020 is 1 certificaat van een aandeel in Stadion Amsterdam NV (de ArenA) aangekocht voor een bedrag van EUR 150.000. Dit betreft een belang van 0,2% in Stadion Amsterdam NV. Op 13 augustus 2019 is door de vennootschap AFC Ajax USA Inc., een Delaware company, opgericht. De vennootschap houdt 100% van het stemgerechtigde kapitaal en beschikt over de beslissende zeggenschap ter zake van het bestuur en het financiële beleid van de groepsmaatschappij. Het doel van AFC Ajax USA Inc. is in eerste instantie het aangaan van commerciële partnerships in de Verenigde Staten. Op dit moment zijn de toekomstige financiële gevolgen nog niet in te schatten. Er zijn geen andere gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de vennootschap en de in de geconsolideerde jaarrekening betrokken groepsmaatschappij tezamen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 102