Geconsolideerde winst- en verliesrekening BEDRAGEN x NLG I 000 2000/2001 1999/2000 Netto omzet 108 972 101636 Kostprijs verkopen 4 365 5 244 Lonen, salarissen en sociale lasten 66 327 61038 Afschrijvingen op materiële vaste activa en goodwill 9 280 6 595 Overige bedrijfskosten 53 303 47 864 Som der bedrijfslasten 133 275 120 741 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en 54 resultaat vergoedingssommen (24 303) (19 105) Afschrijvingen vergoedingssommen (33 198) (51 870) Resultaat vergoedingssommen 25 947 30 908 Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen (31554) (40 067) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2 358 2 173 Waardeveranderingen effecten (311) 658 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen (29 507) (37 236) Belastingen 5 369 7 360 Groepsresultaat (24 138) (29 876) Aandeel derden 6 024 10 865 Resultaat na belastingen (18 114) (19 011) Resultaat na belastingen Per gewoon aandeel vóór en na verwatering (x NLG I) (0,99) (1.04) AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 60