Geconsolideerde balans BEDRAGEN X NLG I 000 30 juni 2001 30 juni 2000 (NA BESTEMMING RESULTAAT) ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Vergoedingssommen 127 930 121 384 Goodwill 13 965 8 536 141895 129 920 Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 41087 27 664 Machines en installaties 348 483 Andere vaste bedrijfsmiddelen 10 344 8 548 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering - 4 854 51 779 41 549 Financiële vaste activa Actieve belastinglatenties Overige deelnemingen Overige vorderingen 41 985 37 328 21 955 20 000 30 17 298 20 000 30 Totaal vaste activa 235 659 208 797 Vlottende activa Voorraden 858 I 753 Vorderingen Debiteuren 36 219 56 033 Aandeelhouders 119 113 Overige vorderingen 3 002 4 970 Overlopende activa 2 360 2 560 41 700 63 676 Effecten 30 395 Liquide middelen 61 303 14 930 Totaal vlottende activa 103 861 110 754 Totaal activa 339 520 319 551 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 58