Toelichting op de vennootschappelijke balans ALGEMEEN De grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. FINANCIËLE VASTE ACTIVA Het verloop van de netto-vermogenswaarde van de deelnemingen is als volgt: BEDRAGEN x EUR I 000 2000/2001 1999/2000 Deelnemingen in groepsmaatschappijen 4 I Beginbalans 4 669 (I 876) Verwervingen - 10 364 Resultaat (4 075) (3 955) Omzetting in kapitaal door inbreng deel lening 357 - Koersverschillen 258 136 Eindbalans I 209 4 669 Het verloop van de lening aan een deelneming kan als volgt worden weergegeven: BEDRAGEN x EUR I 000 2000/2001 1999/2000 Vorderingen op groepsmaatschappijen Beginbalans Verstrekt Omzetting in kapitaal door inbreng deel lening Eindbalans 2 476 (357) 2 476 2 I 19 2 476 Dit betreft een lening met een hoofdsom van EUR 2.478.935 en een looptijd van 5 jaar eindigend op I juli 2004. Het rentepercentage bedraagt 5,5% per jaar. Als zekerheden zijn gesteld: - toekomstige vorderingen uit transferovereenkomsten bij verkoop van de spelers die met behulp van de lening zijn gefinancierd; - alle toekomstige banktegoeden.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 47