Vennootschappelijke balans BEDRAGEN X EUR l 000 30 juni 2001 30 juni 2000 11 811 13 292 10 386 I 17 I 308 11 018 185 2 089 9 963 1 209 2 I 19 9 075 14 7 849 4 669 2 476 9 075 14 22 380 24 083 (NA BESTEMMING RESULTAAT) ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Vergoedingssommen 54 318 49 576 Goodwill I 504 I 934 55 822 51 510 Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Actieve belastinglatenties Deelnemingen in groepsmaatschappijen Vorderingen op groepsmaatschappijen Overige deelnemingen Overige vorderingen Totaal vaste activa 90 013 88 885 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 14 067 22 868 Groepsmaatschappijen 7 693 4 736 Aandeelhouders 54 51 Overige vorderingen 813 1710 Overlopende activa 881 882 23 508 30 247 Effecten - 13 793 Liquide middelen 27 056 4 718 Totaal vlottende activa 50 564 48 758 Totaal activa 140 577 137 643 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 44