LONEN, SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN BEDRAGEN X EUR I 000 2000/2001 1999/2000 Lonen en salarissen 28 028 25 782 Sociale lasten 954 754 Pensioenlasten 1 1 16 1 162 30 098 27 698 PERSONEELSLEDEN (FTE'S) AANTAL 30 juni 2001 30 juni 2000 Nederland 179 158 België 44 47 Ghana 90 78 Zuid Afrika 86 84 399 367 BEZOLDIGING BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN Overeenkomstig het gestelde in artikel 383 lid I Titel 9 Boek 2 BW is een opgave van de bezoldiging bestuurders niet opgenomen, omdat deze opgave herleid kan worden tot een enkele persoon. De leden van de Raad van Commissarissen hebben in de verslagperiode afgezien van enige vergoeding verband houdende met het uitoefenen van de functie van commissaris. AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA EN GOODWILL BEDRAGEN x EUR I 000 2000/2001 1999/2000 Goodwill 989 739 Bedrijfsgebouwen 1 249 824 Machines en installaties 117 117 Andere vaste bedrijfsmiddelen 1 877 1 301 4 232 2 981 Resultaten desinvesteringen (21) 1 1 4 21 1 2 992 Per geografisch gebied BEDRAGEN x EUR 1 000 2000/2001 1999/2000 Binnenland 3 077 2 243 Buitenland 1 134 749 4 21 I 2 992

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 41