NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN EN RECHTEN De vennootschap is geen substantiële verplichtingen aangegaan anders dan de huurovereenkomsten met de ArenA en de stad Antwerpen betreffende het Olympisch Stadion te Antwerpen en de leaseverplichtingen met betrekking tot de auto's van personeelsleden. De verplichtingen uit hoofde van huurovereenkomsten met de ArenA en de stad Antwerpen bedragen totaal minimaal EUR 4,0 miljoen op jaarbasis en zijn voor wat de ArenA betreft mede afhankelijk van de recette-opbrengst. De leaseverplichtingen bedragen EUR 0,7 miljoen op jaarbasis. Uit de voorwaarden van bepaalde aankoopcontracten van aangetrokken spelers kunnen aanvullende verplichtingen ontstaan jegens de verkopende club in het geval dat in de toekomst de betreffende spelers een bepaald aantal wedstrijden spelen in het eerste team van Ajax, of in het geval dat andere, in de aankoopcontracten nader omschreven toekomstige gebeurtenissen, zich voordoen. In overeenstemming met de waarderingsgrondslagen van de vennootschap inzake vergoedingssommen, die als gevolg van bovenbeschreven aankoopcontracten in de toekomst mogelijk verschuldigd zijn aan verkopende clubs, zullen dergelijke verplichtingen worden opgenomen op het moment dat de betreffende spelers het contractueel aantal wedstrijden in het eerste team van Ajax hebben gespeeld, danwel de contractueel bepaalde toekomstige gebeurtenissen zich hebben voorgedaan. Per balansdatum zijn daarom geen verplichtingen opgenomen met betrekking tot deze toekomstige gebeurtenissen. Soortgelijke voorwaarden zijn tevens opgenomen in contracten ter zake van verkoop van spelers.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 39