69 6 438 6 507 30 juni 2000 6 761 6 761 5 918 175 I 572 92 6 093 253 5 840 664 154 I 510 GROEPSVERMOGEN Voor een nadere specificatie van het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke balans. Het verschil tussen het groepsvermogen en het eigen vermogen bestaat uit het aandeel derden. VOORZIENINGEN BEDRAGEN x EUR I 000 30 juni 2001 Pensioenen Belastinglatenties De voorziening voor pensioenen betreft de in eigen beheer gehouden regeling voor vervroegde uittreding en moet geheel als langlopend worden aangemerkt. 31 De voorziening voor belastinglatenties is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen tussen de bedrijfseconomi sche- en fiscale waardering van de vergoedingssommen en de materiële vaste activa. De latente belasting verplichtingen moeten vrijwel geheel als langlopend worden beschouwd. LANGLOPENDE SCHULDEN BEDRAGEN x EUR I 000 30 juni 2001 30 juni 2000 Andere obligaties en onderhandse leningen Kredietinstellingen Opgenomen onder kortlopende schulden Onder de andere obligaties en onderhandse leningen is een lening opgenomen van NV Finimmo welke is aangewend voor de financiering van de renovatie van het Olympisch Stadion te Antwerpen. De hoofdsom van de lening bedraagt maximaal EUR 5,3 miljoen en wordt in gelijke delen afgelost. Per 30 juni 2001 is een bedrag van EUR 5,1 miljoen opgenomen. De lening heeft een looptijd van 20 jaar en 6 maanden eindigend op I april 2020. De rentevoet is gelijk aan EURIBOR. Als zekerheid heeft de stad Antwerpen zich borg gesteld voor deze lening. CREDITEUREN BEDRAGEN x EUR I 000 30 juni 2001 30 juni 2000 Crediteuren inzake vergoedingssommen Overige crediteuren 18 147 6 496 9 087 5 440 24 643 14 527

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 37