VORDERINGEN BEDRAGEN x EUR I 000 30 juni 2001 30 juni 2000 Debiteuren Debiteuren inzake vergoedingssommen Overige debiteuren Voorziening debiteuren I I 474 7 615 (2 653) 16 436 20 591 7 345 (2 509) 25 427 BEDRAGEN x EUR I 000 30 juni 2001 30 juni 2000 Overige vorderingen Overige vorderingen I 362 362 2 255 2 255 Onder de post overige vorderingen is een bedrag van EUR 213.859 (per 30 juni 2000 EUR 424.217) opgenomen inzake vorderingen uit hoofde van omzetbelasting. Per 30 juni 2001 is EUR 12.265 van de overige vorderingen aan te merken als langlopend (per 30 juni 2000 EUR 35.263). LIQUIDE MIDDELEN BEDRAGEN x EUR I 000 30 juni 2001 30 juni 2000 Deposito's Kasmiddelen en banktegoeden 17 879 9 939 I 364 5 41 I 27 818 6 775 Door de bankier is een kredietfaciliteit verstrekt tot een bedrag van EUR 2.722.681 (NLG 6.000.000). Bij opname van deze kredietfaciliteit zal op eerste verzoek van de bankier een pandrecht worden verstrekt op de certificaten van aandelen F in Stadion Amsterdam NV. In de deelneming in Zuid-Afrika was op 30 juni 2001 sprake van een kredietfaciliteit van EUR 365.497 (ZAR 2.500.000) met een resterende looptijd van twee maanden. Als zekerheid zijn hiervoor de toekomstige ontvangsten uit hoofde van een contract met de hoofdsponsor afgegeven. TOTAAL ACTIVA Per geografisch gebied BEDRAGEN X eur I 000 30 juni 2001 30 juni 2000 Binnenland 132 144 126 973 Buitenland 21923 18 033 154 067 145 006 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 36