FINANCIËLE VASTE ACTIVA BEDRAGEN X EUR I 000 30 juni 2001 30 juni 2000 Actieve belastinglatenties Actieve belastinglatenties 9 963 7 849 9 963 7 849 Deze post betreft een actieve belastinglatentie uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie en heeft een looptijd van langer dan I jaar. De activering van deze post is gerechtvaardigd door de mogelijkheid van verrekening met toekomstige fiscale winsten uit met name transfers als gevolg van verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van vergoedingssommen door toepassing van ruilarresten. BEDRAGEN x EUR I 000 30 juni 2001 30 juni 2000 29 Overige deelnemingen Overige deelnemingen 9 075 9 075 9 075 9 075 De post overige deelnemingen bestaat uit het belang in Stadion Amsterdam NV (de ArenA). Dit belang van ongeveer 13% betreft een deelname van 20.000 certificaten van aandelen F, ieder groot nominaal EUR 454 (NLG 1.000) en is gewaardeerd tegen de kostprijs. BEDRAGEN X EUR I 000 30 juni 2001 30 juni 2000 Overige vorderingen Overige vorderingen 14 14 14 14 Onder de overige vorderingen is opgenomen een storting in de Stichting Eredivisie. De storting betreft een lening, welke te zijner tijd zal worden omgezet in een deelname in Eredivisie NV. VOORRADEN BEDRAGEN X EUR I ooo 30 juni 2001 30 juni 2000 Handelsgoederen 389 796 389 796 De voorraad handelsgoederen heeft betrekking op de merchandisingactiviteiten. Onder deze post zijn opgenomen vooruitbetalingen op voorraden voor een bedrag van EUR 5.668 (per 30 juni 2000 EUR 143.049).

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 35