Aandeel derden Het aandeel van derden wordt gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde overeenkomstig de waarderingsgrond slagen van AFC Ajax NV. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Netto omzet Netto omzet betreft de opbrengst uit levering van goederen en diensten aan derden, onder aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen. Kostprijs verkopen De kostprijs verkopen omvat de kostprijs van verkochte Ajax-artikelen en de kosten van het exploiteren van portretrechten. Lonen, salarissen en sociale lasten Onder de sociale lasten worden tevens de pensioenlasten verantwoord. In beginsel vallen alle spelers verplicht onder de pensioenregeling van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK). De pensioenen van de trainers en coaches zijn verplicht ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor Voetbaloefenmeesters. Voor het vaste personeel is de pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Bij alle bovengenoemde pensioenregelingen is sprake van een beschikbare premieregeling. Afschrijvingen op materiële vaste activa en goodwill De afschrijvingen op materiële vaste activa en goodwill, met uitzondering van terreinen, worden gebaseerd op verkrijgingsprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Afschrijvingen op materiële vaste activa vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. De goodwill wordt afgeschreven in 5 jaar. Overige bedrijfskosten Hieronder zijn opgenomen de overige personeelskosten, wedstrijdkosten, huisvestingskosten en de beheer- en administratiekosten. Belastingen De belastingen naar de winst zijn berekend uitgaande van het resultaat volgens de winst- en verliesrekening, de voor dat jaar geldende belastingtarieven en rekening houdend met permanente verschillen tussen het resultaat volgens de winst- en verliesrekening en het fiscale resultaat en met de in de verschillende landen geldende belastingtarieven en -regelingen. De Nederlandse belastingen naar de winst worden geheel verwerkt in de cijfers van AFC Ajax NV en worden derhalve niet toegerekend aan de binnenlandse dochtermaatschappijen. Resultaat deelnemingen De resultaten van deelnemingen waarin AFC Ajax NV invloed van betekenis heeft, worden verantwoord overeen komstig de nettovermogenswaarderingsmethode.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 31