Immateriële vaste activa Logo, merknaam, portretrechten en televisierechten zijn om niet verkregen van de Vereniging en zijn op nihil gewaardeerd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs, onder aftrek van afschrijvingen. De afschrijvingen worden, rekening houdend met de restwaarde, lineair verdeeld over de geschatte economische levensduur: - Bedrijfsgebouwen 10 en 20 jaar - Machines en installaties 5 jaar - Andere vaste bedrijfsmiddelen 3 tot 10 jaar Financiële vaste activa Deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend zijn gewaardeerd tegen de netto-vermogens waarde. De overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij verwacht wordt dat van een duurzame waardevermindering sprake is. In dat geval wordt een voorziening getroffen ter hoogte van de geschatte duurzame waardevermindering. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs met toepassing van het fifo-stelsel (first in, first out), of tegen de marktwaarde indien deze lager is. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen voor oninbaarheid. Effecten Effecten worden gewaardeerd tegen de beurskoers per balansdatum. Koersresultaten worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Voorzieningen De voorziening voor pensioenen wordt gewaardeerd volgens actuariële grondslagen tegen nominale waarde. Belastinglatenties Latente belastingverplichtingen en -vorderingen uit hoofde van tijdelijke verschillen tussen het commerciële en fiscale vermogen alsmede uit hoofde van toekomstige verliescompensatie ontstaan door uitgestelde belasting verplichtingen en vorderingen, worden op de balans verantwoord onder 'latente belastingen'. De actuele belasting schuld wordt opgenomen onder'belastingen en premies sociale lasten'. De geactiveerde en gepassiveerde belastinglatenties zijn opgenomen tegen nominale waarde op basis van de geldende belastingtarieven. Actieve belastinglatenties worden gewaardeerd voor zover redelijkerwijs kan worden aangenomen dat verrekening kan plaatsvinden met in komende jaren te betalen belastingen. In voorgaande boekjaren werden de actieve belastinglatenties gepresenteerd onder de vorderingen. Met ingang van 2000/2001 worden de actieve belastinglatenties verantwoord onder de financiële vaste activa. De reden voor deze aanpassing is het langlopende karakter van deze post. De vergelijkende cijfers van 1999/2000 zijn voor deze veran dering aangepast. AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 30