De opgenomen buitenlandse dochtermaatschappijen zijn: - Ajax Cape Town Ltd, Kaapstad, Zuid Afrika (deelname 51%) - Ashanti Goldfields Sporting Club Ltd, Obuasi, Ghana (deelname 51%) - K.F.C. Germinal Beerschot Antwerpen NV, Antwerpen, België (deelname 51%) Vreemde valuta Balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende koersen.Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op de transactiedatum. Koersverschillen die ontstaan bij de omrekening van financiële gegevens van de buitenlandse deelnemingen worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van de overige reserves gebracht. Valutatermijncontracten, afgesloten ter afdekking van koersrisico's, en de daarmee samenhangende activa en passiva worden herleid tegen de in de contracten overeengekomen koersen. De overige koersverschillen worden ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht. 23 Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de effecten. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de gemiddelde koers. Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroom overzicht getoond. Ontvangsten en betalingen uit hoofde van rente en winstbelastingen worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA Algemeen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat geschieden volgens een stelsel gebaseerd op de historische verkrijgingsprijs, waarbij de bedragen in duizendtallen zijn weergegeven.Voorzover bij de afzon derlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva op nominale waarde gewaardeerd. Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Resultaten op transacties worden verant woord in het boekjaar waarin deze zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra deze voorzienbaar zijn. Vergoedingssommen Transfer- en tekengelden en bijkomende kosten inzake spelerscontracten waarvoor een bindende overeenkomst is aangegaan worden geactiveerd als 'vergoedingssommen' tot ten hoogste de aan derden gedane uitgaven verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair plaats over de looptijd van het contract. Per balansdatum wordt door de directie voor ieder contract beoordeeld of sprake is van blijvende waardevermindering. Risico's terzake van onvoorziene waardeverminderingen zijn niet gedekt door verzekeringsovereenkomsten. Bij overgang van spelerscontracten worden de nog resterende geactiveerde 'vergoedingssommen' ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. Dit gebeurt in dezelfde periode als waarin de verkoopopbrengst is verant woord. Vergoedingen bij verlenging van contracten worden op dezelfde wijze verwerkt als transfer- en tekengelden, tenzij de aard anders is. Goodwill Voorzover bij de verwerving van een onderneming de verkrijgingsprijs hoger is dan de netto-vermogenswaarde (volgens de door AFC Ajax NV gehanteerde waarderingsgrondslagen), is er sprake van goodwill. Deze goodwill wordt geactiveerd en in 5 jaar afgeschreven. Per balansdatum wordt beoordeeld of sprake is van een duurzame waardevermindering. Indien en voor zover een duurzame waardevermindering is opgetreden dan wordt deze ten laste van het resultaat gebracht.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 29