Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel en daarmee tevens op de geconso lideerde jaarrekening die daarvan een onderdeel vormt. Activiteiten AFCAjax NV heeft de activiteiten voortgezet van de Vereniging Amsterdamsche Footballclub 'Ajax', Amsterdam ('de Vereniging'). De onderneming van de Vereniging is ingebracht in AFCAjax NV, gevestigd te Amsterdam, zulks met uitzondering van de KNVB licentie. De vennootschap is op I mei 1998 opgericht. De onderneming wordt vanaf I januari 1998 voor rekening en risico van AFC Ajax NV gedreven. Het statutaire boekjaar loopt van I juli tot en met 30 juni. Vergelijkende cijfers De jaarrekening van de vennootschap heeft betrekking op het boekjaar dat loopt van I juli 2000 tot en met 30 juni 2001. Als vergelijkende cijfers zijn opgenomen de cijfers van het boekjaar van de vennootschap dat loopt van I juli 1999 tot en met 30 juni 2000. Segmentatie In de toelichting op de geconsolideerde balans en op de geconsolideerde winst- en verliesrekening is gesegmen teerde informatie opgenomen op basis van de geografische activiteiten van de vennootschap. Aangezien de vennootschap actief is in één bepaald bedrijfssegment is hierover geen aanvullende gesegmenteerde informatie opgenomen. Euro Met ingang van het boekjaar 2000/2001 stelt de vennootschap haar jaarrekening op in Euro. De vergelijkende cijfers van het boekjaar 1999/2000, opgesteld in guldens, zijn herrekend in Euro. Hierbij is de op I januari 1999 vastgestel de conversiekoers gehanteerd (I Euro NLG 2,20371). KNVB licentie Op basis van de huidige regelgeving binnen de KNVB kan alleen aan verenigingen en stichtingen een licentie worden verleend om deel te nemen aan de diverse voetbalcompetities. Het Bestuur Betaald Voetbal van de KNVB heeft een besluit genomen dat een accordering inhoudt van de volgende opzet: De Vereniging Amsterdamsche Footballclub'Ajax', Amsterdam blijft licentiehouder, terwijl AFC Ajax NV haar midde len beschikbaar stelt om het de Vereniging mogelijk te maken van de licentie gebruik te maken. De lasten en lusten zijn echter geheel voor AFC Ajax NV. Criteria voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van AFC Ajax NV en van groepsmaat schappijen waarin AFC Ajax NV direct of indirect meer dan de helft van het stemgerechtigde kapitaal houdt of waarin AFC Ajax NV op grond van aanvullende regelingen beschikt over de beslissende zeggenschap ter zake van het bestuur en het financiële beleid. De activa, passiva, resultaten en kasstromen van deze maatschappijen zijn in de consolidatie betrokken. De opgenomen dochtermaatschappijen, gevestigd te Amsterdam, zijn: - Teucrus BV: tussenholding (deelname 100%) - Football Merchandising Promotion Zuid Oost BV: merchandising-activiteiten (deelname 100%) - Tekmessa BV: exploitatie van portretrechten spelers (deelname 100%) - Exekias BV: exploitatie van het Ajax Museum (deelname 100%) - Eurysakes BV: exploitatie van activiteiten op het Internet en mailordering (deelname 100%) AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 28