Geconsolideerd kasstroomoverzicht BEDRAGEN x EUR I 000 2000/2001 1999/2000 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen (11028) (8 670) Aanpassingen voor: Afschrijvingen materiële vaste activa en goodwill 4 211 2 992 Mutatie voorzieningen 69 - Veranderingen in werkkapitaal (Toe)/afname vorderingen overlopende activa 846 (4 12) (Toe)/afname voorraden 407 (279) Toe/(af)name kortlopende schulden overlopende passiva 503 (923) Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2 I (voor afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen) (4 992) (10 992) Ontvangen rente en soortgelijke baten 420 I 308 Kasstroom uit operationele activiteiten (4 572) (9 684) Investeringen in vergoedingssommen en overige immateriële vaste activa (12 909) (40 635) Investeringen in financiële vaste activa - (3 568) Investeringen in materiële vaste activa (7 802) (4 257) Desinvesteringen vergoedingssommen 26 846 28 772 Desinvesteringen materiële vaste activa 71 16 Mutatie aandeel derden 777 Kasstroom uit investeringsactiviteiten 6 983 (19 672) Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 509 372 Mutatie langlopende schulden 4 330 1510 Dividend (562) Kasstroom uit financieringsactiviteiten 4 839 I 320 Toe/(af)name geldmiddelen 7 250 (28 036) Mutatie overzicht geldmiddelen Geldmiddelen openingsbalans 20 568 48 604 Toe/(af)name geldmiddelen 7 250 (28 036) Geldmiddelen eindbalans 27 818 20 568

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 27