Geconsolideerde winst- en verliesrekening BEDRAGEN x EUR I 000 2000/2001 1999/2000 Netto omzet 49 449 46 120 Kostprijs verkopen I 980 2 380 Lonen, salarissen en sociale lasten 30 098 27 698 Afschrijvingen op materiële vaste activa en goodwill 4 211 2 992 Overige bedrijfskosten 24 188 21 720 Som der bedrijfslasten 60 477 54 790 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen (11028) (8 670) Afschrijvingen vergoedingssommen (15 065) (23 537) Resultaat vergoedingssommen 11774 14 025 Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen (14 319) (18 182) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten I 070 986 Waardeveranderingen effecten (141) 299 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen (13 390) (16 897) Belastingen 2 436 3 340 Groepsresultaat (10 954) (13 557) Aandeel derden 2 734 4 930 Resultaat na belastingen (8 220) (8 627) Resultaat na belastingen Per gewoon aandeel vóór en na verwatering (x EUR I) (0.45) (0.47) AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 26