Teneinde leidinggevenden goed toe te rusten op het gebied van personeelsbeoordeling en coaching en de kwaliteit van het functioneren van de medewerkers te vergroten zal - in overleg met de OR - in januari 2002 een aanvang worden gemaakt met het ontwikke len van een passend beoordelingssysteem. Het streven is het nieuwe beoordelingssysteem in te voeren in juni 2002. Het overleg tussen Ondernemingsraad en Directie heeft op een constructieve wijze plaatsgevonden. Naast het adviesrecht over meer algemene onderwer pen heeft de Ondernemingsraad gebruik gemaakt van het instemmingsrecht ten aanzien van de invoering van het functiewaarderingssysteem en de nieuwe belo ningsstructuur. Alvorens over te gaan tot instemming heeft de OR zich laten adviseren door een extern bureau. Dit heeft geresulteerd in een convenant gesloten tussen de OR en de Directie. De Ondernemingsraad zal nauw betrokken worden bij het opstellen van het ARBO-jaarplan 2002. In verband met het bereiken van een zittingsperiode van drie jaar vinden - ten behoeve van een aantal OR- leden - in december nieuwe OR-verkiezingen plaats. Tot slot danken wij onze medewerkers en vrijwilligers voor hun enorme inzet en betrokkenheid gedurende het seizoen 2000/2001. Amsterdam, 16 oktober 2001 Hoofddirectie A.J. van Eijden

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 21