club en het ligt in de bedoeling dat de Kidsclub in de toekomst een onafhankelijke afdelingsactiviteit binnen de Supportersvereniging wordt. In de Amsterdam ArenA heeft Ajax gekozen voor een combinatie van Fanshop en Museum in Ajax City. De vernieuwde en vergrote Fanshop en het opgeknapte Ajax Museum zullen in december 2001 officieel geopend worden. Hiermee wil Ajax zorg dragen voor een verbetering in het serviceaanbod aan de supporters en daarmee in de merchandisingomzet. Internet Het Internetproject is in het verslagjaar verder gecon cretiseerd. KPN is als belangrijke partner toegetreden tot hetAjax.nl Internet samenwerkingsverband. Daarnaast zijn contracten gesloten met Advanced Travel Partners voor het boeken van reizen via Internet, onder de naam Ajax Travel. Met Wehkamp is contractueel vastgelegd dat zij vanaf I juli 2001 naast de mailordering ook de Internetverkopen van merchandisingdochter Ajax Direct uitvoeren. Hiermee zijn de eerste partners voorAjax.nl toegetreden en is de verwachting gerechtvaardigd dat dit project in positieve zin gaat bijdragen aan het (operationeel) resultaat van Ajax. Technisch beleid Op technisch gebied heeft het afgelopen seizoen een verdere invulling van de samenwerking tussen tech nisch directeur Beenhakker en directeur betaald voet bal Adriaanse geleid tot gestructureerd technisch beleid op respectievelijk lange en korte termijn. De samenwerking met H.F.C. Haarlem is vanaf I juli 2001 definitief geworden en heeft gezorgd voor de detachering van trainer Heini Otto bij Haarlem. Daarnaast zijn de Ajax-spelers Mare Stuut, inmiddels bij Haarlem onder contract, Serge van den Ban, Didi Longuet, Serginho Greene en Darl Douglas verhuurd aan Haarlem. De spelersgroep is voor het seizoen 2001/2002 versterkt met Zlatan, Mido, Maxwell, Ruud Kras en HatemTrabelsi.Tenslotte moeten nog de verkopen van Kevin Bobson aan NAC en Shota Arveladze aan Glasgow Rangers FC vermeld worden. Personeel en organisatie Op 30 juni 2001 bedroeg het aantal personeelsleden in FTE's 179 (binnenland ten opzichte van 1999/2000, IS8 FTE's). Deze stijging is met name veroorzaakt door: - uitbreiding in het aantal spelers/technische staf 14); - overname van de Ajax Fanshop 4); - aanname overige medewerk(st)ers 3). (inclusief de aanstelling van de technische directeur) Het totaal aantal vacatures bedroeg tijdens het boek jaar 16.Van de 16 vacatures zijn er het afgelopen sei zoen 7 vacatures niet ingevuld. Deze trend zal zich in de komende tijd zeker doorzetten:'Meer doen met minder mensen, zonder dat dit ten koste mag gaan van de kwaliteit'. Op de afdelingen Public Relations, Supporterszaken en de Kidsclub hebben een drietal stagiaires de moge lijkheid gekregen hun stage te doorlopen. Aan het einde van het seizoen is naast een functie waarderingssysteem een nieuwe beloningsstructuur ingevoerd. Doelstelling was inzicht te verkrijgen in de onderlinge verhoudingen en tevens duidelijkheid te geven over de salarisontwikkeling binnen de diverse functies. Binnen de beloningsstructuur is aangegeven hoe de zwaarte van een functie is vastgesteld en hoe deze functie beloond zal worden. Hiervoor zijn 14 schalen gedefinieerd. Van de in 1998 verleende 204.800 personeelsopties zijn er per 30 juni 2001 90.600 vervallen. Per 30 juni 2001 staan er dientengevolge I 14.200 opties uit. Na de balansdatum zijn er nog eens 12.400 opties vervallen. Er zijn geen opties uitgeoefend. De belangrijkste voor waarden van de optieregeling zijn opgenomen onder de toelichting op de vennootschappelijke balans. Aan het begin van het seizoen is door Maetis Arbo een begin gemaakt met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Allereerst is op beleidsniveau geïn ventariseerd wat er met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers gere geld is.Vervolgens is de RI&E uitgevoerd door middel van vragenlijsten, interviews en een rondgang door de organisatie, waarbij de risico's zijn geïnventariseerd. Alle bevindingen zijn in een rapport samengebracht. Uit dit rapport vloeien actiepunten voort die binnen een bepaalde termijn gerealiseerd dienen te worden. Eind 2001 zal er een begin worden gemaakt met het ARBO-jaarplan 2002. AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 20