Ashanti Goldfields Sporting Club Limited - Ghana De totale omzet van Ashanti bedraagt 0,3 miljoen conform vorig jaar. Deze komt voornamelijk tot stand door inkomsten uit sponsoring door de hoofdsponsor Shell Ghana. De overige omzet resulteert uit kaartver koop en stadionverhuur. Belangrijke kostenposten vormen de salarissen: 0,5 miljoen en afschrijvingen: 0,3 miljoen. Het saldo vergoedingssommen, zijnde het verschil tussen de afschrijvingen en het resultaat vergoedingssommen, bedraagt 0,3 miljoen negatief. In februari 2001 is de nieuwe opleidingsacademie 'Ofori' geopend. Ofori biedt plaats aan tientallen talentvolle spelers die hier de geboden opleiding volgen. Germinal Beerschot Antwerpen NV - België De totale omzet van GBA bedraagt 5,3 miljoen. De salarissen bedragen: 3,9 miljoen, de wedstrijdkosten: 1,2 miljoen en de afschrijvingen: 0,4 miljoen. Het resultaat vergoedingssommen is 1,2 miljoen negatief. GBA is in het vorig seizoen op plaats zes in de Belgische competitie geëindigd. In oktober is het gerenoveerde Olympisch stadion aan Het Kiel in gebruik genomen. Scouting via GBA heeft de overgang van Mido naar Ajax bewerkstelligd. Tevens zijn, naast keeper Bram Verbist, twee jonge Belgen Thomas Vermaelen en Rachid Tiberkanine aan de opleiding in Amsterdam toegevoegd. Ajax Cape Town - Zuid Afrika Ajax Cape Town heeft in 2000/2001 een omzet behaald van 2,1 miljoen. Hiervan is 1,6 miljoen uit sponsoring voortgekomen en het restant uit kaartver koop, televisiebaten en merchandising. Binnen de kosten vormen de lonen en salarissen met 1,0 mil joen, afschrijvingen: 0,5 miljoen en wedstrijdkosten: 0,3 miljoen de grootste afzonderlijke posten. Het saldo vergoedingssommen bedraagt 0,2 miljoen negatief. In augustus is de Zuid-Afrikaanse 'De Toekomst', geheten 'Ikamva', officieel in gebruik genomen. Steven Pienaar is een Zuid-Afrikaanse speler die sinds I janu ari 2001 in Amsterdam onder contract staat. Hij maakt sinds juli 2001 deel uit van de selectie van het eerste elftal van Ajax Amsterdam. Verwachtingen Algemeen Voor het volgend boekjaar bestaat de verwachting dat het operationele resultaat (bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen) sterk zal verbeteren. Verbeterde televisie-inkomsten, inter- netopbrengsten en kostenbeheersing rechtvaardigen de verwachting op een verbeterde uitkomst. In het boekjaar 2001/2002 is een aantal investeringen gepleegd in spelers, die ervoor moeten zorgen Ajax aan de top terug te brengen. Naast de opbrengsten uit I 3 spelerstransfers van 2000/2001 is voor 10,4 miljoen additioneel geïnvesteerd in de spelersgroep met de verwachting dat dit sportief zijn vruchten afwerpt. Aangezien in mei 2001 de overeenkomst met de bank inzake het beheer van de beleggingsportefeuille afgelopen is, is per balansdatum een goede liquide situ atie ontstaan, die het voor het komende seizoen mogelijk maakt uit eigen middelen de activiteiten te financieren. Hierdoor bestaat geen behoefte de aan deelhouders voor financiering aan te spreken, dan wel het bankkrediet hiervoor te gebruiken. De personeelsbezetting zal gedomineerd worden door de invloed van de technische invulling, zowel van spelers als van de staf. Wanneer de markt alleen de verhuur van spelers toelaat, neemt het aantal FTE's niet af.Tevens kan het strategisch van belang zijn jeugdspelers in een vroeg stadium een contract aan te bieden. Uiteraard blijft uit kostenbeheersing de nood zaak bestaan vacatures zo efficiënt mogelijk in te vullen. Transfersysteem Vanaf I september 2001 gelden de nieuwe regels inza ke het transfersysteem voor spelers. Naast de reeds bekende veranderingen, worden vanaf I januari 2002 de regels omtrent financiële vergoedingen voor oplei ding ingevuld.Vooralsnog heeft de invoering nog niet tot significante veranderingen geleid en bestaat de verwachting dat de beslissingen omtrent opleidingsver goedingen geen grote nadelen zullen opleveren voor clubs met een opleidingsstatus als Ajax. Supporters De samenwerking met de Supportersvereniging Ajax (SVA) heeft voor de jongste Ajax supporters tot 13 jaar de Ajax Kidsclub opgeleverd. In de startfase heeft Ajax een leidende rol in het promoten van de nieuwe

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 19