Merchandising De weerslag van de sportieve prestaties is nog steeds terug te vinden in de daling van de merchandising- omzet met 0,6 miljoen. De opbrengsten uit het gebruik van het Ajax-logo zijn met 0,5 miljoen teruggelopen. Bedrijfslasten Kostprijs verkopen Deze zijn gedaald met 0,4 miljoen verband houdend met de teruggelopen omzet uit exploitatie van de portretrechten. Lonen en salarissen De salarissen zijn in totaal met 2,4 miljoen gestegen naar 30,1 miljoen en vormen de belangrijkste kostenpost voor Ajax. De salarissen en premies voor de spelers en de technische staf in Amsterdam zijn gestegen doordat zowel de omvang 13,5 FTE) als de kwaliteit van deze groep is toegenomen. Het kantoorpersoneel in Amsterdam is toegeno men met 7,15 FTE, met name door het in eigen beheer voeren van de Fanshop. Tenslotte zijn de salarissen voor het totale perso neel in de deelnemingen gestegen. Afschrijvingen materiële vaste activa en goodwill Een stijging van 1,2 miljoen, welke met name veroorzaakt wordt door het in gebruik nemen van het stadion van Germinal BeerschotAntwerpen.de acade mie in Ghana en de goodwill van de deelnemingen. Overige bedrijfskosten De totale overige bedrijfskosten zijn toegenomen met 2,5 miljoen naar 24,2 miljoen. De belangrijkste veranderingen in de onderdelen van de overige bedrijfslasten zijn: - Overige personeelskosten: een stijging met 0,5 miljoen naar 2,5 miljoen. Hier vallen de perso- neelsgebonden auto-, reis- en verzekeringskosten onder. - Wedstrijdkosten: gestegen met 0,5 miljoen naar 8,5 miljoen. Gestegen zijn: uitrusting en trainings- kosten door andere afspraken met de kledingspon- sor en uitbreiding van het aantal jeugdelftallen. Nieuw is de hier opgenomen bijdrage aan het over legorgaan van de belangrijkste Europese clubs, de G-14. - Beheer en administratiekosten: stijging met 1,5 miljoen. In het vorig boekjaar 1999/2000 zijn de kosten over alle voorgaande jaren van de deelne mingen geactiveerd en deze hebben tot een bate geleid, welke dit jaar ontbreekt.Vanuit de voorzie ning voor de debiteur Merida is in 2000/2001 geen aanvullende opbrengst tot stand gekomen.Tenslotte zijn de kosten voor adviezen toegenomen. Vergoedingssommen De afschrijvingen op de vergoedingssommen zijn afgenomen met 8,4 miljoen door het vertrek van spelers als onder anderen Brian Laudrup, Frank Verlaat en Georgi Kinkladze en lagere afschrijvingskosten in Afrika. Daarnaast zijn aangetrokken André Bergdolmo, Thomas Galasek en Petri Pasanen en is een voor ziening opgenomen voor de contracten van Peter Hoekstra en Tom Sier die Ajax verlaten hebben. Het resultaat vergoedingssommen bedraagt I 1,8 miljoen en betreft het netto resultaat van de transfers van Dani en Jesper Gronkjaer. Het netto resultaat bestaat uit het bedrag van de opbrengst uit transfer vergoeding, verminderd met de boekwaarde van de betreffende speler. Overige baten, lasten en belastingen De daling van deze post heeft betrekking op het resultaat van de beleggingsportefeuille, welke in mei contractueel afliep, alsmede op de verandering in de uitkomst van de belastingberekening. AFC AJAX NV Buitenlandse deelnemingen In het tweede verslagjaar heeft nog geen deelneming een positief resultaat kunnen opleveren. Binnen de strategie van Ajax is het deelnemingenbeleid een lange termijn beleid welke in beginsel over een periode van minstens vijf jaar beoordeeld moet worden. In het boekjaar 2001 /2002 zal Ajax de eerste aanzet geven voor een tussentijdse evaluatie van het deelnemingen beleid naast de continue beoordeling van maandrap- portages ter zake. Onderstaand worden de Ajax-allian- ties (meerderheidsbelang 51%) afzonderlijk beschre ven. In de financiële overzichten zijn zij opgenomen in de geconsolideerde cijfers van AFC Ajax NV waarin de aan minderheidsaandeelhouders toe te rekenen resul taten als aandeel van derden zijn opgenomen. AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 18