K. NUNINGA J.H.H. DE MOL S. VAN LOON petitie, die recht gaf op het spelen van een kwalificatie ronde voor de UEFA Champions League. Helaas heeft dit niet geleid tot plaatsing en zal Ajax deelnemen aan het UEFA Cup toernooi. De aanbevelingen van de in het voorjaar van 2000 ingestelde Commissie 2000 zijn gedurende het verslag jaar geïmplementeerd c.q. besproken. De meest in het oog springende aanpassingen zijn: - het terugbrengen van het aantal bestuursleden van de vereniging AFC AJAX van 5 naar 3; - een maximale zittingstermijn van 9 jaar voor bestuursleden van de vereniging AFC Ajax. - de aanstelling van een technisch directeur. De positie van Ajax is bestuurlijk in internationaal verband steviger geworden door het nadrukkelijk bekleden van de functie van vice-voorzitter binnen het Management Committee van de G-14, een overleg orgaan van de veertien belangrijkste Europese clubs dat streeft naar een beïnvloedende rol richting UEFA en FIFA. Tussen UEFA/FIFA en de Europese Commissie is overeenstemming bereikt over een nieuw transfer systeem. Dit systeem is ingegaan op I september 2001 (echter de niet onbelangrijke financiële paragraaf zal pas definitief worden ingevuld in januari 2002). Basis voor dit systeem is een grotere mate van continuïteit in technisch beleid dan nu het geval is. Dit zou onder andere bereikt kunnen worden door het toekennen van een opleidingsvergoeding vanaf 12 jaar tot 23 jaar, alsmede het in principe verbieden van internationale transfers van non-EU-spelers onder de 18 jaar. Met name voor Ajax en zijn deelnemingenpolitiek is dit een belangrijke zaak. Hoewel het resultaat ook het afgelopen boekjaar wederom negatief is geweest, heeft de Raad van Commissarissen het vertrouwen dat de thans ingeslagen weg, Ajax weer zal brengen op het bij Ajax behorende niveau. De Raad van Commissarissen spreekt haar waardering uit voor de inzet van de directie en alle medewerkers, inclusief vrijwilligers. Amsterdam, 16 oktober 2001 Raad van Commissarissen M. van Praag, voorzitter A.L. van Os K. Nuninga J.H.H. de Mol S. van Loon

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 13