Bericht van de Raad van Commissarissen M. VAN PRAAG A.L. VAN OS Ingevolge het bepaalde in artikel 29 van de statuten legt de Raad van Commissarissen hierbij de jaarreke ning over het boekjaar I juli 2000 tot en met 30 juni 2001 .zoals deze door de Hoofddirectie is opgesteld en door de Raad van Commissarissen is vastgesteld, ter behandeling en goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De jaarrekening is door PricewaterhouseCoopers NV gecontroleerd en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. De jaarrekening gaat vergezeld van het door de Hoofddirectie opgestelde jaarverslag en de krachtens artikel 392 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoel de overige gegevens. De Raad van Commissarissen heeft kennis genomen van het verslag van de Hoofddirectie. Wij stellen de Algemene Vergadering van Aandeel houders voor de jaarrekening goed te keuren en décharge te verlenen aan de Hoofddirectie voor het gevoerde beleid en aan de Raad van Commissarissen voor het daarop gehouden toezicht. In het verslagjaar 2000/2001 heeft de Raad van Commissarissen acht maal vergaderd. Daarnaast heeft twee maal een bespreking plaats gevonden door de Commissie externe financiële rapportage en audit met de externe accountant en twee maal met de Hoofddirectie. Zoals vermeld in het'Bericht van de Raad van Commissarissen' over het verslagjaar 1999/2000, heb ben de volgende benoemingen in 2000/2001 plaatsge vonden: - per I juli 2000 de heer J. Adriaanse, Directeur Betaald Voetbal - per I juli 2000 de heer C. Zwamborn, Directeur Opleidingen - per I juli 2000 de heer B.J. Hillen, Gedelegeerd Bestuurder K.F.C. Germinal Beerschot Antwerpen N.V. - per I september 2000 de heer L. Beenhakker, Technisch Directeur - per I oktober 2000 de heer A.J. van Eijden, Algemeen Directeur - per 13 oktober 2000 de heer K. Nuninga, Raad van Commissarissen In de periode 14 juni 2000 tot I oktober 2000 heeft de Raad van Commissarissen financieel directeur J. Slop bereid gevonden de functie van Algemeen Directeur a.i. waar te nemen. De Raad van Commissarissen heeft derhalve vanaf oktober 2000 haar vergaderingen belegd met de nieuw samengestelde Directie. Het moge duidelijk zijn dat tijdens alle besprekingen uitvoerig gesproken is over de in eerdere fases opgestelde beleidsplannen van de onderneming. Het afgelopen jaar gaf sportief een wisselend beeld te zien.Tegenover de snelle, teleurstellende uitschake ling in het UEFA Cup toernooi en het Amstel Cup toernooi, stond de derde plaats in de nationale com- AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 12