Een samenwerking die beide partijen een nog groter platform biedt voor zakelijk en sportief succes. De inkomsten uit televisierechten komen voort uit contracten met de NOS (KPN Eredivisie samenvattin gen en UEFA Cup wedstrijden), SBS6 (Amstel Cup) en Canal+ (KPN Eredivisie live). De merchandisingactiviteiten van Ajax bestaan uit het geven van licenties op royaltybasis voor het produ ceren en distribueren van sportartikelen en niet-sport- artikelen, die voorzien zijn van de woord- en beeld merken van Ajax (naam en logo). Daarnaast ontwikkelt Ajax ook producten in eigen beheer voor zowel leverantie aan de groothandel als rechtstreeks aan de eindverbruiker. Het direct leveren van (niet-)sport- artikelen aan de supporters geschiedt via Internet en mailordering.Tenslotte tracht Ajax een toegevoegde waarde te realiseren via de exploitatie van de portret rechten van de spelers, die daarvoor een contract hebben getekend met Ajax Images. Om de relatie verleden/heden goed inhoud te geven, toont het in de Amsterdam ArenA gevestigde Ajax Museum op een pakkende wijze de geschiedenis van de club. Naast relikwieën, memorabilia, documen ten, persoonlijke bezittingen van (ex-)spelers en foto grafie beschikt het museum over een ruimte met de belangrijkste trofeeën, waar ook de successen in beeld en geluid kunnen worden herbeleefd. Strategie Ajax moet continu behoren tot de top van het Nederlands betaald voetbal én tot de top van het clubvoetbal in Europa. Een ambitieuze doelstelling die de club wil realiseren met een selectie eerste elftal spelers in een combinatie van jong talent met inter nationale ervaring. Soms betekent dit, dat als de eigen jeugddoorstroming even stagneert, er extra naar spelers van buiten Ajax gekeken moet worden. Om herkenbaarheid naar supporters en sponsors te kun nen waarborgen, moet er ook aandacht zijn voor een grote kern van zelf opgeleide spelers. Om deze doel stellingen en subdoelstellingen te kunnen bewerk stelligen, zal Ajax zijn jeugdopleiding en de internatio nale scouting doorlopend scherp moeten analyseren. De twee jaar geleden, mede hiertoe gestarte buitenlandse deelnemingen, zullen naast aandacht voor het eerste elftal veel aandacht moeten besteden aan het aantrekken van jeugdspelers die op termijn aan de selectie van het eerste elftal van Ajax Amsterdam kun nen worden toegevoegd. Medio 2002 zal na grondige evaluatie bezien worden hoe verder om te gaan met deze deelnemingen. Naast de deelnemingenstrategie, waarbij ook finan ciële participatie aan de orde is, heeft Ajax het afge lopen seizoen een technische samenwerkingsovereen komst gesloten met H.F.C. Haarlem, waarbij het eerste team van Haarlem voor enkele jeugdige talenten een tussenstap kan zijn voor de verdere ontwikkeling van de speler richting het eerste elftal van Ajax. Naast het beleid ten behoeve van onze kern activiteit (voetbal) wil Ajax mede een leidende rol vervullen in de voortgaande commercialisering en 5 globalisering van het betaald voetbal door niet alleen topvoetbal te spelen, maar door ook de aan voetbal gerelateerde activiteiten hiervoor maximaal te benutten. Wat de uitzendrechten betreft, zal Ajax proberen deze zoveel mogelijk zelf uit te baten waarbij uiteraard aandacht zal blijven bestaan voor de belangen van de andere deelnemers aan de competitie(s). Met betrek king tot de nieuwe media heeft Ajax inmiddels een strategisch partnership gesloten met een aantal bedrijven waarbij de verwachting gewettigd is dat ook deze nieuwe media (via de exploitatie van nieuw te omschrijven zogenoemde media-windows) de komende jaren een financiële ondersteuning zullen gaan leveren aan de exploitatie van de club. De merchandisingstrategie heeft het afgelopen jaar een wijziging ondergaan door een aantal zaken niet meer voor eigen rekening en risico te blijven exploite ren, maar dit te doen door het afsluiten van samen werkingsovereenkomsten. Hierdoor zal een betere balans ontstaan tussen opbrengsten, kosten en exploi tatie-risico's. Uiteraard blijft de strategie: het distributienetwerk vergroten en het assortiment Ajax-artikelen verbreden. Tenslotte nog een belangrijke onderdeel van het beleid: supportersbeleid. Er zal continu gestreefd worden naar een evenwichtige en rechtvaardige prijs- opbouw van de toegangskaarten, het gevoel van comfort en veiligheid, alsmede naar de goede bereik baarheid van het stadion en zijn parkeerfaciliteiten. Het verhogen van de veiligheid van Ajax-supporters wordt vooral gewaarborgd door de inzet van stewards en het verder optimaliseren van het gebruik van de uitkaart bij uitwedstrijden.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 11