De mindere sportieve prestaties zorgen tijdelijk voor minder interesse van de fans, hetgeen zich via een terughoudende detailhandel in lagere omzetten ver taalt. Ajax Merchandising zal blijvend aandacht besteden aan de interne organisatie, een juiste distributie en een stijging in de rendementen van de in eigen beheer gevoerde artikelen. Het is de verwachting dat de start van de nieuwe kledingsponsor adidas, met name door de verkopen buiten Nederland, een positieve bijdrage zal leveren aan de resultaten van Ajax Merchandising. Ajax Direct heeft met haar directe verkopen via mail order en Internet, naast een verminderde vraag naar artikelen, te maken gekregen met eenmalige gevolgen door de wisseling van kledingsponsor. Ondanks het feit dat Ajax dit jaar niet de vruchten van een nieuwe shirtintroductie kon plukken, is toch een lichte stijging in de omzet bij dalende kosten voor marketing en distributie gerealiseerd. De producten uitgebracht in het kader van het 100-jarig bestaan van de club hebben hierbij een positieve rol gespeeld. Niettemin zullen efficiency en kostenbesparingen blijvend aandacht vragen en is het de verwachting dat de ontwikkelingen op het Internet een positieve bij drage zullen gaan leveren. De bestellingen via Internet zijn nog niet van grote omvang maar zijn het afgelopen boekjaar wel met 50% gestegen. Aan het einde van het seizoen 1999/2000 is beslo ten de Fanshop in de Amsterdam ArenA in eigen be heer voort te zetten, waardoor onder andere op inko pen synergetische voordelen behaald kunnen worden. Ajax Images heeft, ook als gevolg van mindere spor tieve prestaties, de omzet uit exploitatie van portret rechten van spelers zien dalen. Ook het ontbreken van zeer populaire spelers zoals bijvoorbeeld Edwin van der Sar en Jari Litmanen heeft een effect gehad op de omzetten. Met name door besparingen in de af te dragen verplichtingen aan de spelers en lagere over head kosten heeft Ajax Images toch een beter resultaat geboekt. Aandacht voor een nieuwe lichting jonge spelers en een actieve marktbewerking vormen de speerpunten voor een mogelijke stijging van de resul taten voor de komende jaren. Televisie Ondanks dat Ajax het afgelopen jaar de rechten voor televisie in UEFA verband zelf mocht exploiteren heeft dit niet geleid tot verhoogde inkomsten in vergelijking met het voorgaand jaar waarin inkomsten uit de TV-pool van de Champions League werden genoten. Op nationaal gebied is voor NLG 1,4 miljoen meer aan inkomsten verkregen door verbeterde inkomsten uit de contracten met de NOS en Canal+. Ajax heeft besloten om extra mensen en middelen in te zetten om haar Internet-site verder uit te bouwen.Tevens hebben wij advies ingewonnen omtrent de wijze waarop de exploitatie via Internet zou moeten plaats vinden. In het komend boekjaar zullen hiertoe de eerste stappen worden gezet. Financiële toelichting Kerncijfers Ajax heeft over het gehele boekjaar 1999/2000 een negatief netto resultaat gerealiseerd van NLG 19,0 miljoen. Voorgaand boekjaar wist Ajax nog een positief netto resultaat van NLG 13,0 miljoen te realiseren. Het verlies wordt met name toegeschreven aan het ontbreken van voldoende inkomsten uit spelers transfers. Het resultaat na belastingen zal ten laste van het eigen vermogen gebracht worden. Er wordt geen dividend uitgekeerd. Het groepsvermogen bedraagt dan NLG 227,5 miljoen en komt op 71,2% van het balans totaal. De netto omzet is ten opzichte van 1998/1999 gestegen met 15,0% van NLG 88,4 miljoen naar NLG 101,6 miljoen. Dit is voornamelijk een gevolg van het consolideren van de buitenlandse deelnemingen in de totale cijfers van AFC Ajax NV. Het saldo ver goedingssommen is NLG 21,0 miljoen negatief, ten opzichte van NLG 35,1 miljoen positief vorig boekjaar. Voor een beter inzicht in de resultaten van de onder neming zijn in het onderstaande overzicht de cijfers opgenomen exclusief de buitenlandse deelnemingen. AFC Ajax NV Binnenland Omzet De totale binnenlandse omzet van Ajax in het seizoen 1999/2000 is licht gestegen ten opzichte van het boek jaar 1998/1999 met NLG 1,6 miljoen van NLG 88,4 miljoen naar NLG 90,0 miljoen ofwel met 1,8%. Voetbal omzet De voetbal omzet is gedaald met NLG 3,9 miljoen door het ontbreken van premies uit de Champions League. In het vorig boekjaar bedroegen deze nog NLG 6,2 miljoen. Het belang van deze inkomsten voor Ajax kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Als deze premies buiten beschouwing worden gelaten dan is de voetbal omzet met NLG 2,3 miljoen gestegen. Belangrijkste oorzaken zijn: - Recettes; een totale stijging van NLG 0,8 miljoen in de losse kaartverkoop. Een licht verminderde afzet van seizoenkaarten heeft het aanbod en daarmee de opbrengst uit de verkoop van losse kaarten voor de

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1999 | | pagina 19