Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling Algemeen De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel en daarmee tevens op de geconsolideerde jaarrekening die daarvan een onder deel vormt. Activiteiten AFC Ajax NV heeft de activiteiten voortgezet van de Vereniging Amsterdamsche Footballclub 'Ajax', Amsterdam ('de Vereniging'). De onderneming van de Vereniging is ingebracht in AFC Ajax NV, zulks met uitzondering van de KNVB licentie. De vennootschap is met terugwerkende kracht per 1 januari 1998 opge richt en wordt vanaf deze datum voor rekening en risico van AFC Ajax NV gedreven. Het statutaire boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Vergelijkende cijfers De eerste jaarrekening van de vennootschap heeft betrekking op een verkort boekjaar dat loopt van 1 januari 1998 tot en met 30 juni 1998. Om een beter inzicht te krijgen in de resultaten over het gehele voet balseizoen zijn tevens de cijfers opgenomen over de periode 1 juli 1997 tot en met 30 juni 1998. Deze cijfers bestaan uit de pro forma cijfers van de Vereniging over de periode 1 juli 1997 tot en met 31 december 1997 alsmede de cijfers van de vennootschap over de periode 1 januari 1998 tot en met 30 juni 1998. Als vergelijkende cijfers zijn opgenomen de pro forma cijfers van het voorafgaande boekjaar van de Vereniging over de periode 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997. De bedragen betreffende de zesmaandsperiode van 1 januari 1998 tot en met 30 juni 1998, zijn ontleend aan de administratie van AFC Ajax NV. De bedragen betreffende de zesmaandsperiode van 1 juli 1997 tot en met 31 december 1997, zijn ontleend aan de admini stratie van de Vereniging. De bedragen in de gecon solideerde jaarrekening over 1996/1997 zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening van de Vereniging. Op de cijfers ontleend aan de jaarrekening van de Vereniging zijn de volgende aanpassingen gemaakt: - Transfer- en tekengelden en bijkomende kosten inzake spelerscontracten worden met ingang van de periode waarin de bindende overeenkomst is aangegaan geactiveerd als 'vergoedingssommen' tot ten hoogste de aan derden gedane uitgaven verminderd met de afschrijvingen. De lineaire afschrijvingen vinden plaats over de looptijd van het contract. In de jaarrekeningen van de Vereniging werden betaalde vergoedingssommen direct ten laste gebracht van het resultaat. Bovendien werden in de jaarrekening van de Vereniging transfers en daarmee samenhangende baten en lasten, die direct na afloop van het seizoen, maar voor het uitbrengen van de jaar rekening plaatsvonden, in de jaarrekening van het afgelopen boekjaar verwerkt. - De Belastingdienst heeft in december 1997 aan gekondigd dat de Vereniging vanaf 1 juli 1994 belastingplichtig is voor winstbelasting. In de 30

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 99