Geconsolideerd kasstroomoverzicht 1 januari 1998/ Pro forma Pro forma 30 juni 19981997/19981996/1997 Bedragen x NLG 1.000 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen (8 070) (12 683) 14 911 Aanpassingen voor: Afschrijvingen materiële vaste activa en goodwill 2 010 3 705 2 054 Veranderingen in werkkapitaal (Toe)/afname vorderingen overlopende activa (952) (809) 22 521 (Toe)/afname voorraden (357) (551) Toe/(af) name kortlopende schulden overlopende passiva (3 318) 10087 18500 Kasstroom uit bedrijfsoperaties (voor afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen) (10 687) (251) 57 986 Ontvangen rente en soortgelijke baten 1 438 3 607 3 423 Kasstroom uit operationele activiteiten (9 249) 3 356 61 409 Investeringen in vergoedingssommen en overige immateriële vaste activa (27 866) (66 721) (35 841) Investeringen in materiële vaste activa (1 812) (7 937) (13 192) Investeringen in financiële vaste activa - - (20 030) Desinvesteringen vergoedingssommen 7 957 28 176 14 272 Kasstroom uit investeringsactiviteiten (21 721) (46 482) (54 791) Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 96 65 1 739 Storting aandelenkapitaal 100 100 Emissie aandelen 112 890 112 890 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 113 086 113 055 1 739 Toename geldmiddelen 82 116 69 929 8 357 Mutatie overzicht geldmiddelen Geldmiddelen openingsbalans 48 864 61 051 52 694 Toename geldmiddelen 82 116 69 929 8 357 Geldmiddelien eindbalans 130 980 130 980 61 051 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen bestaan uit de liquide middelen en de effecten. 29

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 98