Geconsolideerde balans (na bestemming resultaat) 78 206 367 78 573 65 750 473 66 223 26 308 796 8 597 35 701 20 030 134 304 26 247 762 4 354 31 363 20 030 117616 551 15 102 8 009 101 6 115 2 555 31 882 99 011 31 969 163 413 18 951 5 073 1 847 25 871 22 924 38 127 86 922 297 717 204 538 26 Bedragen x NLG 1.000 Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Vergoedingssommen Goodwill Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Debiteuren Actieve belastinglatenties Aandeelhouders Overige vorderingen Overlopende activa Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 95