Ajax Merchandising Ajax Merchandising heeft zich in het boekjaar geconcentreerd op een verbetering van het productassortiment. Daarnaast is een eerste aanzet gegeven om te komen tot een betere distributie van de producten. De resultaten hebben enigszins onder druk gestaan vanwege de mindere sportieve presta ties in het seizoen 1996/1997. Daardoor waren er bij veel aanbieders (licentiehouders) nog voorraden aanwezig. Het bleek bovendien noodzakelijk de organisatie van Ajax Merchan dising uit te breiden. Desondanks is de merchandisingomzet, inclusief de uit sponsorovereenkomsten voort vloeiende licentiegelden, uitgekomen op een bevredigende omzet van bijna NLG 3,5 mil joen. Ajax Merchandising heeft daarmee een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat. Er is bovendien een stevige basis gelegd voor verdere groei. Ajax Images Ajax Images loopt kwantitatief achter op de gestelde doelen. Hoewel nieuwe projecten zijn opgestart, is de omzet en het resultaat achter gebleven bij de verwachtingen. Eén van de oor zaken hiervan is dat het commercieel exploiteren van de portretrechten van spelers in Nederland nog een relatief onbekend verschijnsel is. Mede hierdoor wordt de beginfase van deze activiteit gekenmerkt door hoge aanloopkosten. Hoewel Ajax Images een marketing- en service- orgaan is met als hoofddoelstelling het genereren van extra inkomsten voor de spelers, zal ernaar worden gestreefd om de komende seizoenen een break-even resultaat te behalen. Ajax Direct Met de oprichting van Ajax Direct is een eerste stap gezet om tot een betere distributie van de Ajax-merchandisingproducten te komen. Ajax Direct concentreert zich op de verkoop van deze artikelen via Internet en via mailordering. Bij mailordering wordt middels een catalogus de mogelijkheid geboden Ajax-artikelen te bestellen. De mailorderactiviteiten zijn opgestart met ingang van mei 1998 en hebben dus slechts twee maanden bijgedragen aan het resultaat. Daarnaast heeft Ajax Direct in de opstartfase te maken gehad met aanloopkosten. Ajax Direct heeft hierdoor nog niet positief kunnen bijdragen aan het resultaat. Niettemin kan gesproken worden van een veel belovende start/omdat in een korte periode een omzet van NLG 0,8 miljoen is gerealiseerd. Een belangrijk neveneffect van Ajax Direct is een beter inzicht in het profiel van de klant, waarvan Ajax in de uitvoering van andere acti viteiten kan profiteren. Ajax Museum Het Ajax Museum is op 15 oktober 1997 geopend voor het publiek en heeft in het eerste jaar ruim 85.000 bezoekers mogen verwel komen. Daarmee voldoet het museum aan de verwachtingen. Bij de uitstraling van Ajax hoort een passend museum en daarom is bij 21

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 90